Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 3

Рік

Первісна вартість, тис. грн.

Знос, тис. грн.

Залишкова вартість, тис. грн.

01.01.2003 р.

1038,3

491,4

546,9

01.01.2004 р.

1431,3

557,5

873,8

Технічний стан основних фондів характеризується показниками коефіцієнта зносу основних виробничих фондів, коефіцієнта придатності основних виробничих фондів. Використовуючи дані табл. 2.4 коефіцієнти зносу та придатності ОВФ складають:

Кзн.2002р. = 491,4/1038,3 = 0,47

Кзн.2003р. = 557,5/1431,3 = 0,39

        Кприд.2002р. = 546,9/1038,3 = 0,53

          Кприд.2002р. = 873,8/1431,3 = 0,61

Аналізуючи  технічний стан основних фондів треба зазначити, що основні фонди зношені, коефіцієнт придатності в 2003 році збільшився на 0,08 і склав 0,91, коефіцієнт зносу в 2003 році дорівнював 0,39 при цьому слід зазначити коефіцієнта зносу основних виробничих фондів порівняно з 2002 роком на 0,08.  Після проведенного аналізу  структури і стану основних виробничих фондів підприємства можна зробити висновок про те, що для здійснення виробничої діяльності підприємство в достатній мері забезпечено основними фондами, але є необхідність підвищення технічного стану основних фондів.

Для характеристики ефективності використання основних фондів використовують показники фондовіддачі і фондоємкості. Аналіз фондовіддачі і фондоємкості приведений у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Характеристики ефективності використання основних фондів хлібозаводу

Показники

Значення за

2002 р.

Значення за

2003 р.

Абсолютне відхилення

1.Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

1038,3

1431,3

393

2. Обсяг виробництва, тис. грн.

22390

19860

-2530

3. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

85

86

1

3.Фондовіддача, грн./грн.

21,56

13,87

-7,69

4.Фондоємкість, грн./грн.

0,04

0,07

0,03

5.Фондоозброєність, грн./осіб

12,22

16,64

4,42

Дані табл. 2.5. свідчать, що показник фондовіддачі знизився в порівнянні з 2002 р. на 7,96 грн./грн., це пов’язано з  зменшенням обсягу виробництва, а фондоємкість відповідно зросла на 0,03 грн./грн. Аналіз фондоозброєності свідчить про збільшення цього показника на 4,42 грн./осіб в порівнянні з          2002 р., що пов’язано  з збільшенням вартості основних виробничих фондів в 2003 році на 393 тис. грн.  У цілому Богодухівський хлібозавод має у своєму розпорядженні необхідні для здійснення виробничого процесу фонди. Слід зазначити, що використання ефективного мотиваційного механізму дозволить підприємству більш ефективніше їх використовувати.

Аналіз технологічного рівня пов’язав з розглядом процесу виробництва хлібобулочних виробів.  Цехи обладнані печами АЦХ – 90, необхідними для випічки подових сортів хліба, і печами ФТЛ для випічки формових сортів хліба. Крім того, вони оснащені складськими і виробничими приміщеннями в необхідній кількості.  На підприємстві випускають безліч видів хлібобулочних виробів, особливості технологічного процесу в кожнім цеху свої, однак можна представити принципову, що є загальної для всіх цехів. Схема технологічного процесу представлена на рис. 2.1.

Підготовка сировини до виробництва здійснюється відповідно до збірника технологічних інструкцій для виробництва хліба і хлібобулочних виробів. Борошно на хлібозавод надходять у спеціальних автомуковозах, обладнаних пневматичними пристроями  для подачі борошна з цистерн муковоза в силосу складу  безтарного збереження борошна. По залізничній вітці борошно надходить на хлібозавод у мішках, її складують у штабелі, складені трійниками  в 8-10 рядів мішків. Кожна партія борошна, що надходить на хлібозавод, повинна мати супровідне посвідчення якості (сертифікат). Лабораторія підприємства відбирає середній зразок від кожної партії борошна для аналізу, а також проведенню лабораторної роботи випічки. На основі даних аналізу лабораторії того чи іншого борошна, установлюється порядок прийому її у виробництво.