Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 7

Світова економіка представлена двома країнами — Італією та Данією, які виробляють два види товарів — взуття і тканини. При умові залучення всіх видів ресурсів економіка Італії здатна виробляти 500 одиниць взуття або 250 одиниць тканини, економіка Данії — 200 взуття або 200 тканини. В умовах автаркії Італія виробляє 350 взуття і 75 тканини, Данія — 100 взуття і 100 тканини.

Визначте:

1.  профіль спеціалізації кожної країни в міжнародній торгівлі на основі теорії порівняльних переваг;

2.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни, якщо на світовому ринку 100 тканини обмінюються на 150 взуття;

3.  побудуйте криві виробничих і торговельних можливостей країн, визначте точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок спеціалізації і торгівлі;

4.  зробіть висновки відносно впливу міжнародної спеціалізації і торгівлі на економічне зростання.

Задача 2

Припустимо Японія здійснила девальвацію ієни. Як це вплине на:

1.  витрати виробництва японських виробників, якщо основна частина сировини завозиться із-за кордону;

2.  величину інвестицій в Японію;

3.  експорт Японії;

4.  на туризм.

ВАРІАНТ 11

Теоретична частина:

1. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Проблеми використання нетарифних методів в Україні.

2. Міжнародний фінансовий лізинг.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна пшениці в ераїні А становить 500 дол. за 1 т., за якою національні виробники можуть поставити на ринок 500 тис. т. пшениці. Світова ціна канадської пшениці становить 200 дол. за 1 т. Якби імпорт пшениці не обкладався митом, її виробництво в країні А становило б 200 тис. т., а споживання — 800 тис. т. Митний тариф на ввезення канадської пшениці до країни А становить 50% її ціни.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки застосування митного тарифу для:

1.  споживача;

2.  вітчизняного виробника;

3.  державного бюджету країни А;

4.  суспільства в цілому.

Задача 2

Поясніть, чи правильне таке твердження: «Невеликі, бідні країни не мають жодного надлишкового фактору виробництва – не вистачає родючих земель, вкрай обмежений запас капіталу і робочої сили недостатньо. Таким країнам немає чого експортувати».

ВАРІАНТ 12

Теоретична частина:

1. Основні регіональні інтеграційні угрупування та їх особливості: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД.

2. Сутність міжнародного валютного ринку.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.