Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 15

Поясніть, вірним чи невірним є наступне твердження: «Митний тариф не тягне за собою втрат для суспільства, оскільки перекладає гроші з однієї кишені в іншу: від споживачів до фірм і держави».


ВАРІАНТ 24

Теоретична частина:

1. Теорія порівняльних переваг та її розвиток

2. Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

В умовах закритої економіки рівноважна ціна комп’ютера в Австралії становить 1000 дол., рівноважний обсяг — 10 тис. шт. За світовою ціною комп’ютера 500 дол. за одиницю японські виробники можуть поставити на ринок Австралії необмежену їх кількість. В умовах відкритої економіки виробництво комп’ютерів в Австралії скорочується до 4 тис. шт., споживання зростає до 16 тис. шт. З метою захисту національного виробника уряд Австралії застосовує мито у розмірі 200 дол. на одиницю продукції.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки застосування митного тарифу для:

1.  споживача;

2.  виробника;

3.  державного бюджету;

4.  суспільства в цілому.

Задача 2

Припустимо, що світове господарство складається лише з двох країн, які виробляють тільки два товари. Поясніть, чи може одна країна мати порівняльну перевагу в виробництві обох продуктів одночасно.

ВАРІАНТ 25

Теоретична частина:

1. Протекціонізм: суть та види. Аргументи «за» і «проти» політики протекціонізму на сучасному етапі.

2. Міжнародний кредит: суть, форми, значення. Україна у міжнародних кредитних відносинах.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1