Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 11

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

У «Вітчизні» з використанням усіх ресурсів можуть виготовити 200 одиниць товару Х або 250 одиниць товару У. В «Закордоні»  - 350 одиниць товару Х або 150 одиниць товару У. В умовах автаркії «Вітчизна» виробляє і споживає 100 одиниць товару Х і 125 одиниць товару У, «Закордон»  - 175 одиниць товару Х і 75 одиниць товару У.

Визначте:

1.  відносні ціни на товари та спеціалізацію країн;

2.  межі коливання світової ціни на товари;

3.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни та світової економіки в цілому, якщо на світовому ринку 150 одиниць товару Х обмінюється на 100 одиниць товару У;

4.  точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок спеціалізації та торгівлі, на основі побудови кривих виробничих та торговельних можливостей країн.

Задача 2

Національний доход на одного працівника в країні А становить 30 тис. марок, в країні В – 100 тис. дол. Продуктивність праці в обох країнах однакова.

Визначте: яким буде пряме котирування марки; непряме? Яким стане пряме і непряме котирування долара, якщо у країні А зросте у два рази продуктивність праці?

ВАРІАНТ 18

Завдання для контрольної роботи

Теоретична частина:

1. Міжнародне виробництво: загальні передумови та основні форми.

2. Міжнародний кредит: суть та значення для України. Альтернативні джерела фінансування національної економіки.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Світова ціна на товар становить 300 грн. Внаслідок запровадження мита, ціна товару на внутрішньому ринку Країни В перевищує світову на 50 грн., споживання змінюється з 8 до 7 тис.шт., а вітчизняне виробництво зростає з 2,5 до 4 тис.шт.

Визначте та покажіть графічно економічні наслідки від запровадження мита для: