Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 13

Продуктивність праці у виробництві шинки і пива в Україні та Чехії такі:

Україна

Чехія

Шинка (кг/год)

10

2

Пиво (л/год)

2

6

1. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 12 л пива.

2. Розрахуйте коефіцієнти відносної експортної спеціалізації галузей України: АПК та харчової промисловості, добувної промисловості, чорної металургії, хімічної, машинобудівної, транспортної та туристичної галузей

Задача 2

1. Українська ферма продукує пшеницю та молоко, для чого максимально може використати 800 год. Праці та 1200 га землі. Виробництво 1 т пшениці потребує 20 год. праці та використання 10 га землі. Виробництво 1 т молока потребує 8 год. праці та 16 га землі.

А. Які фактори виробництва відносно більш інтенсивно використовуються для виробництва пшениці? Які – для молока?

Б. Чи може ферма виробити 50 т молока та 90 т пшениці?


ВАРІАНТ 21

Теоретична частина:

1.  Структура митного тарифу України: його елементи та функції.

2.  Захисні заходи внутрішнього ринку: антидемпінгове, компенсаційне та спеціальне мито.

Базова література:

 1. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.
 2. Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

 1. Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.
 2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.
 3. Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.
 4. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.
 5. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

.Яка з наведених нижче угод належить до портфельних інвестицій:

а)         Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства в Казахстані зі збуту тракторів з 35 до 50 %;

б)         Приватбанк ввозить 100 млн дол. готівкою з США для забезпечення попиту на долари своїх клієнтів;

в)         "Світоч" розміщує 5 млн дол. на короткостроковому депозиті в американському банку;

г)         Укрсоцбанк вкладає 50 млн дол. в облігації американського інвестиційного фонду;

Задача 2

Японія значну частину сировини купує за кордоном.

Поясніть, як позначиться ревальвація ієни на:

 1. витратах виробництва японських фірм;
 2. відносних цінах всіх японських товарів;
 3. конкурентоспроможності японських товарів.

ВАРІАНТ 22

Теоретична частина:

1. Основні передумови інтеграції України в міжнародний обмін трудовими ресурсами.

2. Еволюція світової валютної системи.

Базова література:

 1. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.
 2. Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.