Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 10

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Припустимо, що світова економіка представлена двома країнами — США та Англією, які виробляють два види товарів — пшеницю та сукно (одиниць). США із залученням всіх ресурсів економіки можуть виробляти 50 пшениці або 25 сукна, Англія — 67 пшениці або 100 сукна. В умовах автаркії США виробляють і споживають 20 пшениці і 15 сукна, Англія — 16 пшениці і 76 сукна.

Визначте:

1.  профіль спеціалізації кожної країни в міжнародному обміні на основі теорії порівняльних переваг;

2.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни, якщо на світовому ринку 20 одиниць пшениці обмінюються на 20 одиниць сукна;

3.  побудуйте криві виробничих і торговельних можливостей країн, визначте точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок міжнародної спеціалізації і торгівлі.

4.  зробіть висновки відносно впливу міжнародної спеціалізації та обміну на економічне зростання.

Задача 2

Назвіть причини, якими може керуватися уряд країни запроваджуючи митний тариф? Імпортну квоту?

ВАРІАНТ 16

Теоретична частина:

1. Сутність, мотивація та форми міжнародного руху капіталу. Україна на міжнародному ринку капіталів.

2. Група Світового банку: структура, особливості діяльності.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Внутрішня рівноважна ціна на ринку електродвигунів в країні Х становить 100 дол. за одиницю, рівноважний обсяг — 6 млн. шт. іноземні виробники здатні запропонувати необмежену кількість електродвигунів за світовою ціною 60 дол. за одиницю. Коли іноземні виробники починають поставляти електродвигуни на ринок країни Х, внутрішнє виробництво у країні Х скорочується до 2 млн.шт., а споживання зростає до 10 млн.шт.

З метою підтримки вітчизняного виробника уряд країни Х запроваджує імпортну квоту в розмірі 3 млн. шт.

Визначте кількісно і покажіть графічно економічні наслідки запровадження імпортної квоти:

1.  для споживачів;

2.  для вітчизняних виробників;

3.  для державного бюджету;

4.  країни в цілому.

Задача 2

На основі теорії порівняльних переваг поясніть, вірним чи невірним є наступне твердження: «Країна, усі галузі якої менш продуктивні, ніж галузі її торговельних партнерів, не може конкурувати у світовій торгівлі. Відкриваючи свої ринки для іноземних конкурентів, вона завдає шкоду національним виробникам, і в подальшому її чекає повний занепад усіх галузей економіки».

ВАРІАНТ 17

Теоретична частина:

1. Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій. Роль МПІ в економіці України.

2. Глобалізація економічного розвитку: суть, переваги та негативні наслідки. Наслідки глобалізації для України.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.