Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка"

Страницы работы

Содержание работы

 «Міжнародна економіка»


Загальні вимоги до контрольної роботи

Студент виконує контрольну роботу, яка складається з теоретичної (двох питань) та практичної частини (двох задач). Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування студентом матеріалу певної теми, вміння самостійно осмислити і систематизувати навчальну інформацію, чітко, стисло і логічно викласти матеріал, обгрунтувати власну думку, зробити висновки.

Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але кожне теоретичне питання обов’язково повинно завершуватись висновками, списком використаної літератури.

Розв’язки задач повинні супроводжуватись поясненнями, формулами, графіками і висновками.

Контрольна робота виконується на основі вивчення студентом основної літератури, список якої подається у завданні, а також потребує залучення додаткової літератури – публікацій фахових журналів: «Економіка України», «Економіст», «Зовнішні справи», «Зовнішня торгівля», «МЭ и МО» та інших.

 Вимоги до оформлення

Робота, що складається з 15-20 сторінок машинописного (через 1,5 інтервала) тексту Times New Roman 14 пт, ілюстрованого таблицями, рисунками й графіками, повинна бути зброшурована з аркушів формату А4 (297 x 210 мм). Переплетення роботи виконується із папки швидкозшивача.

Основна мова – російська, українська.

Текст необхідно писати або друкувати з одного боку аркуша, дотримуючись таких розмірів полів:

ліве –30мм,

праве – 10 мм,

верхнє – 20 мм,

нижнє – 20 мм.

Текст роботи повинен мати наскрізну нумерацію, починаючи з титульного аркуша. Але на титульному аркуші й змісті номер сторінки не ставиться. На всіх подальших сторінках номер сторінки проставляється арабськими цифрами.

Роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту або оформлення повертаються студентам на доопрацювання або перероблення.

Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до іспиту не допускаються.

ВАРІАНТ 1

Завдання для контрольної роботи

Теоретична частина:

1. Світова економіка: сутність, структура, закони розвитку.

2. Сутність, причини та форми міжнародної міграції робочої сили. Україна в світових міграційних потоках робочої сили.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

1.  Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

2.  Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.

3.  Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

4.  Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

5.  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Припустимо, що світова економіка представлена двома країнами – Альфа та Бета, які виробляють два види товарів рис і птицю. Альфа із залученням всіх ресурсів здатна виготовити 600 рису або 400 птиці. Бета, використовуючи всі ресурси, може виробити 400 рису або 500 птиці. В умовах автаркії Альфа виробляє і споживає 300 рису і 200 птиці, Бета – 240 рису і 200 птиці.

Визначте:

1.  профіль спеціалізації кожної країни в  міжнародному обміні на основі теорії порівняльних переваг;

2.  враховуючи альтернативні витрати виробництва обох видів продукції, визначте межі, в яких може встановитись мінове співвідношення в торгівлі між країнами;

3.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни, якщо у міжнародній торгівлі 300 рису обмінюється на 250 птиці;

4.  точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок спеціалізації та торгівлі, на основі побудови кривих виробничих та торговельних можливостей країн.

Задача 2

Поясніть, вірним чи невірним є наступне твердження: «Митний тариф не тягне за собою втрат для суспільства, оскільки перекладає гроші з однієї кишені в іншу: від споживачів до фірм і держави».

ВАРІАНТ 2

Теоретична частина:

1. Економічно розвинуті країни: класифікація, місце і роль у світовій економіці.

2. Форми валютного регулювання. Проблеми конвертованості української валюти.

Базова література:

1.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

2.  Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
296 Kb
Скачали:
0