Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка", страница 16

Припустимо, що світова економіка представлена двома країнами – Францією та Італією, які виробляють два види товарів – комп’ютери та телевізори. В умовах закритої економіки Франція виробляє і споживає 200 комп’ютерів і 100 телевізорів, Італія – 75 комп’ютерів і 50 телевізорів. Виробничі альтернативи Франції в умовах повного використання ресурсів: 300 комп’ютерів або 300 телевізорів, Італії – 100 комп’ютерів або 200 телевізорів.

Визначте:

5.  профіль спеціалізації кожної країни в  міжнародному обміні на  основі теорії порівняльних переваг;

6.  виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни, якщо у міжнародній торгівлі 100 комп’ютерів обмінюються на 150 телевізорів;

7.  точки внутрішнього споживання, досягнуті внаслідок спеціалізації та торгівлі, на основі побудови кривих виробничих та торговельних можливостей країн;

8.  зробіть висновки відносно взаємозв’язку міжнародної торгівлі та економічного зростання.

Задача 2

«Захисні мита обмежують як імпорт, так і експорт країни, яка їх застосовує». Поясніть дане твердження.

ВАРІАНТ 26

Теоретична частина:

1. Основні фактори впливу на масштаби і характер інтернаціоналізації світової економіки.

2. Ямайська валютна система. Реформування сучасної світової валютної системи: причини і напрямки.

Базова література:

 1. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.
 2. Міжнародна економіка / Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

3.  Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

4.  Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці. :Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

5.  Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582 с.

Допоміжна література:

 1. Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.
 2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. –  241 с.
 3. Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.
 4. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.
 5. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Практична частина:

Задача 1

Ціна рівноваги на внутрішньому ринку відеотехніки у «Вітчизні» становить 450 дол., пропозиція виробників – 8 млн. шт. Світова ціна – 300 дол., при цьому пропонування з боку іноземних виробників є абсолютно еластичним.

У відкритій економіці внутрішнє виробництво відеотехніки у «Вітчизні» становитиме 2 млн. шт., імпорт – 12 млн. шт. З метою підтримки вітчизняного виробника уряд запроваджує імпортну квоту в розмірі 5 млн. шт.

Визначте та покажіть графічно економічні наслідки від запровадження урядом імпортної квоти для :

 1. виробників;
 2. споживачів;
 3. державного бюджету;
 4. країни в цілому.

Задача 2

Знайдіть правильне визначення до кожного виду кооперування.

Термін

Визначення

1.  Кооперування за видами

Дво- і багатостороннє

2.  Кооперування за стадіями

Внутрішньо- і між фірмове,

Внутрішньо- і міжгалузеве.

3.  Кооперування за методами

Між двома і більше країнами, у межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє.

4.  Кооперування за  структурою  зв’язків

Дво- і багатопредметне.

5.  Кооперування за  територіальним охопленням

Виконання спільних програм, договірна спеціалізація, створення СП.

6.  Кооперування за  кількістю суб’єктів

Економічне кооперування, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту.

7.  Кооперування за  кількістю об’єктів

Перед виробниче, виробниче, комерційне.