Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6)

Страницы работы

Содержание работы

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки призначені для закріплення теоретичних знань і практичних навичок розрахунків з дисципліни "Управління потенціалом підприємства".

Основний зміст навчальної дисципліни розкривається у 13 темах, у яких одна винесена на самостійне вивчення. У I блоці тем (1, 2) розкривається сутність основних понять курсу, його актуальність. ІІ блок присвячений вивченню категорії систем для розуміння сутності підприємства як складної виробничої системи і відповідної організації управління ним, а також розкриває питання кількісної оцінки величини потенціалу підприємства, ефективності його використання і управління ним за вартісними критеріями.

III блок присвячений проблемі оцінки і управління трудовим і інноваційним потенціалом підприємства, а також антикризовому управлінню потенціалом; IV блок - управлінню матеріально-технічним потенціалом,  конкурентоспроможністю потенціалу, а також проектуванню систем управління потенціалом та їх вдосконаленню.

Студентам необхідно відвідувати всі лекційні та практичні заняття, при наявності пропущених занять обов'язково  відпрацювати їх лектору або керівнику практичних занять відповідно. Отримати екзаменаційну оцінку без іспиту можливо при 100% відвіданні занять, активній роботі на практичних заняттях, виконанні в строк і якісно виконаних домашніх завдань і реферату з обраної теми (список тем — у викладача)  при наявності оцінок "4" та "5" по проміжному контролю.

Перелік рекомендованої літератури наведено у методичних вказівках. Також можна користуватися науковими статтями з економічних журналів та збірників ("Економіка України", "Економіст", "Економіка транспорту і промисловості України" та інших), тезами доповідей на наукових конференціях, авторефератами дисертацій з відповідної тематики.

Навчально-тематичний план

Тема

Години занять

Самостій-на та індивіду-альна робота

Усього годин

Лекції

Практичні

Всього аудиторних

1

2

3

4

5

6

І. 1  Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

2

2

4

2

6

2  Оптимізація структури потенціалу підприємства

2

2

4

3

7

ІІ. 3  Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

4

4

8

3

11

4  Кількісна оцінка потенціалу підприємства

4

4

8

4

12

5  Оцінка ефективності використання потенціалу підприємства

2

2

4

4

8

III 6  Система управління формування і використання трудового потенціалу підприемства

4

4

8

5

13

7  Інноваційний потенціал

підприємства 

4

4

8

4

12

8  Система антикризового управління потенціалом підприємства 

2

2

4

3

7

9  Механізми та інструменти протидії кризовим процесам

2

2

4

4

8

IV 10 Управління матеріально – технічним процесом

4

4

8

4

12

11  Управління конкурентнтоспроможністю потенціалу підприємства

2

2

4

2

6

VII 12 Проектування систем управління потенціалом підприємства 

2

2

4

4

13 Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства

с/р

с/ р

2

2

Усього

34

34

68

40

108

Тема 1 Визначення термінів «потенціал», «економічний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства»

План

1  Етимологія поняття «потенціал»: різні погляди

2  Актуальність визначення економічного потенціалу підприємства; зміст цього поняття

3  Виробничий потенціал підприємства: сутність і відмінність від економічного потенціалу

4  Ознаки виробничого потенціалу підприємства

Контрольні питання

1  Чим обумовлена актуальність поняття «потенціал підприємства»?

2  Чи залежить актуальність цього поняття від типу економічної системи  

    держави?

3 Як виникло поняття «потенціал»? З якою метою воно використовується в економічній літературі?

4 Які можливості надасть українським підприємствам визначення величини їхнього потенціалу?

5  Що таке потенціал?

6  Що розуміють під терміном «економічний потенціал підприємства»?

Похожие материалы

Информация о работе