Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 9

8  Назвіть узагальнюючі показники використання потенціалу, наведіть формули їх розрахунку, розкрийте зміст.

9  Як підвищити ефективність використання виробничого потенціалу

    підприємства?

                                                      Тести

1  Без оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємства неможливо...

    а) здійснювати виробничо–фінансову діяльність підприємства;

    б) виконувати економічний аналіз діяльності підприємства;

    в) управляти потенціалом підприємства.

2  Частковими показниками ефективності використання основних виробничих фондів підприємства є:

    а) коефіцієнт оновлення основних фондів;

    б) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

    в) фондовіддача;

    г) фондоємкість; 

    д) коефіцієнт використання календарного (режимного) фонду часу;

    е) коефіцієнт змінності наявного (установленого) устаткування;

    ж) коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування;

    з) коефіцієнт вибуття основних фондів.

3  Зведеним показником використання основних виробничих фондів є:

    а) фондомісткість;

    б) фондоозброєність;

    в) фондовіддача;

    г) коефіцієнт використання устаткування;

    д) коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування;

    е) коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів.

4  Перерахуйте часткові показники ефективності використання елементу

    «промислово-виробничий персонал».

    а) фондовіддача;

    б) коефіцієнт обороту кадрів по прийому;

    в) коефіцієнт плинності кадрів;

    г) продуктивність праці;

    д) коефіцієнт обороту кадрів по звільненню.

5 Зведеним показником  ефективності використання елементу «промислово –  виробничий персонал» є:

    а) середньомісячна заробітна плата;

    б) зарплатовіддача;

    в) продуктивність праці;

    г) кількість людино – днів прогулів.

6 Частковими показниками ефективності використання нормованих обротних засобів є:

    а) матеріаловіддача;

    б) тривалість одного обороту;

    в) питома вага прямих матеріальних витрат у собівартості продукції;

    г) величина нормованих оборотних засобів.

7  Виберіть узагальнюючі показники ефективності використання

    виробничого потенціалу підприємства:

    а) потенціалоємкість;

    б) прибуток на 1 грн вартості потенціалу;

    в) потенціаловіддача;

    г) коефіцієнт ефективності використання потенціалу.

8  Питомий прибуток розраховується як

     а) прибуток від реалізації продукції        

 вартість основних виробничих фондів;

     б) вартість виробничого потенціалу

 прибуток від реалізації продукції;

     в) прибуток від реалізації продукції

         вартість виробничого потенціалу.

9  Потенціаловіддача розраховується як

     а) вартість виробничого потенціалу 

         обсяг товарної продукції;

     б) прибуток від реалізації продукції

 вартість виробничого потенціалу;

     в) прибуток від реалізації продукції

         обсяг товарної продукції.

10  Шляхами підвищення ефективності використання потенціалу підприємства є:

     а) збільшення вартості основних виробничих фондів;

     б) підвищення прибутковості діяльності підприємства;

     в) зменшення вартості виробничого потенціалу;

     г) виявлення і використання резервів підвищення ефективності  діяльності підприємства.

                                                 Завдання 1

Визначити потенціаловіддачу виходячи з наступних данних

Таблиця 6.1-Вихідні дані

Показники

Варіанти

1

2

3

4

1  Середньорічна вартість основних виробничих фондів (відтволювальна) з урахуванням модернізації, тис. грн

2  Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, тис. грн

3  Обсяг товарної продукції, тис. грн

4  Середньоспискова чисельність ПВП, чол.

5  Середньомісячна заробітна плата, тис. грн

6  Річний фонд матеріального заохочення, тис. грн

7  Витрати на підвищення кваліфікації кадрів, тис. грн

700

82

640

380

376

78

60

840

98

6720

410

308

106

80

1350

175

890

640

380

112

102

1770

206

1820

720

360

170

120