Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 8

Показники

Базовий рік

Плановий рік

1

2

3

1 Вартість основних виробничих фондів (відтворювальна):

      - на початок року;

      - введених в дію 1 червня;

      - введених в дію 1 вересня;

      - вибувших 1 травня;

      - вибувших 1 жовтня

     2  Середньооблікова чисельність   

 промислово-виробничого персоналу, чол.

     3  Середньомісячна заробітна плата одного  

 працівника промислово – виробничого

 персоналу, грн

     4  Річний фонд матеріального заохочення, %

 від фонду заробітної плати

     5  Витрати на навчання і перепідготовку 

 кадрів за рік, тис. грн

     6  Витрати на підвищення кваліфікації

 промислово – виробничого персоналу, тис. грн

     7  Норматив оборотних засобів у 

 незавершеному виробництві, тис. грн

     8  Норматив оборотних засобів у виробничих запасах, тис. грн

927

43

18

10

-

168

417

13

92

14

28

 82 

-

-

-

-

29

181

456

10

88

16

20

84  

      9  Норматив оборотних засобів у витратах

майбутніх періодів, тис. грн

     10  Норматив оборотних засобів у запасах готової продукції, тис. грн

 8

14

 6

11

Завдання 3

Розрахувати величину виробничого потенціалу підприємства у базовому році і її зміну у плановому році виходячи з наступних даних.

        Таблиця 5.2-Вихідні дані

Показники

Базовий рік

Плановий рік

1

2

3

  1  Первісна вартість основних   виробничих фондів, тис. грн

  2  Середньорічний приріст 

 продуктивності праці в країні за термін  використання основних виробничих  фондів, %

  3  Витрати на модернізацію основних   виробничих фондів протягом року, тис.   грн

  4  Термін використання основних   виробничих фондів підприємства (від  початку використання до конкретного  року)

  5  Річний фонд заробітної плати  промислово – виробничого персоналу   підприємства, тис. грн

  6  Річний фонд матеріального  заохочення, тис. грн

  7  Витрати на навчання та  перепідготовку кадрів за рік, тис. грн

  8  Витрати на підвищення кваліфікації  промислово – виробничого персоналу,   тис. грн

  9  Середньорічний залишок нормованих   оборотних засобів, тис. грн

538

-6,6

28

7

380

48

13

   8

82

596

-5,9

-5,9

7

423

55

12

52

11

Тема 6 Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємства

                                                План

1  Необхідність оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємства

2  Оцінка ефективності використання потенціалу за допомогою часткових

    показників

3  Зведенні показники ефективності використання потенціалу і методика їх

    розрахунку

4  Узагальнюючі показники ефективності і методика їх розрахунку

5  Шляхи підвищення  ефективності використання  виробничого потенціалу підприємства, сучасні тенденції в Україні.

                                         Контрольні питання

1  У чому полягає необхідність оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємства?

2  За допомогою яких методів можливо оцінити ефективність використання потенціалу?

3  Назвіть часткові показники використання основних виробничих фондів

    підприємства.

4  Перерахуйте часткові показники використання другого елементу потенціалу – “промислово – виробничий персонал”.

5  Назвіть часткові показники використання нормованих оборотних засобів

6  Які зведені показники використання елементів виробничого потенціалу Ви знаєте?

7  У чому полягає необхідність розрахунку, окрім часткових і зведених

    показників, узагальнюючих показників використання виробничого потенціалу підприємства?