Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 3

          Тема 2 Склад і структура потенціалу підприємства

План

1  Склад потенціалу підприємства

2  Структура економічного потенціалу підприємства

3  Взаємозамінність елементів як властивість економічного потенціалу

    підприємства

4  Проблеми і шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства

Контрольні питання

1 Які компоненти утворюють склад економічного потенціалу підприємства?

2  Що таке структура економічного потенціалу підприємства?

3  З яких елементів складається економічний потенціал підприємства, а з яких – виробничий потенціал?

4 Що розуміється під взаємозамінністю елементів економічного потенціалу підприємства?

5  Яким чином “жива праця” може заміщуватись основними фондами? Поясніть взаємозв’язок.

6  Назвіть і охарактеризуйте особливості взаємозамінності елементів 

    економічного  потенціалу підприємства.

7  Чи існує оптимальна структура потенціалу для всіх підприємств? Чим 

    визначається ступінь оптимальності структури?

8  Які шляхи оптимізації структури потенціалу Ви знаєте?

9  Які тенденції зміни структури потенціалу промислових підприємств існують в даний час в Україні?

Тести

1  Склад економічного потенціалу підприємства утворюють наступні

    компоненти:

    а) основні виробничі фонди та персонал;

    б) промислово-виробничий персонал і оборотні засоби;

    в) а і б;

    г) об’єктивний та суб’єктивний;

    д) зовнішні і внутрішні можливості.

2  Чи вірним є твердження, що економічний потенціал підприємства – це сума усіх ресурсів, які є на підприємстві?

    а) так;

    б) ні;

    в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

3  Що таке взаємозамінність елементів економічного потенціалу підприємства?

    а) це властивість потенціалу підприємства, сутність якої полягає в тому, що його елементи можуть заміщуватись один одним повністю;

    б) це властивість потенціалу підприємства, яка означає можливість зміни його структури;

    в) це властивість потенціалу, сутність якої полягає в тому, що елементи

    потенціалу (трудові ресурси, основні фонди тощо) можуть замінюватися один одним до визначеної межі.

4  Які характерні особливості має взаємозамінність елементів виробничого

    потенціалу?

    а) періодичність;

    б) тривалість;

    в) регламентованість;

    г) необмеженість.

5  У чому полягає сутність регламентованості як характеристики 

    взаємозамінності?

    а) у тому, що обсяг елементів виробничого потенціалу є незмінним;

    б) у тому, що взаємозамінність елементів – статичне поняття;

    в) у тому, що елементи можуть теоретично безмежно заміняти один одний, а насправді цей процес визначається реально існуючими технологічними обмеженнями;

    г) у тому, що елементи потенціалу можуть теоретично безмежно заміняти один одний, а на практиці цей процес обмежується адміністративно.

6 У чому полягає сутність періодичності як характеристики взаємозамінності?

    а) у тому, що взаємозамінність не є неперервною ні за своїми якісними

    характеристиками, ні у часі;

    б) у тому, що взаємозамінність – це поняття, яке притаманне елементам

    виробничого потенціалу не завжди, а лише іноді;

    г) у тому, що взаємозамінність може здійснюватися постійно;

    д) у тому, що елементи потенціалу можуть заміщувати один одного до певного моменту, а не безмежно.

7 У чому полягає межа взаємозамінності елементів виробничого потенціалу підприємства?

    а) у тому, що процес взаємозамінності елементів (наприклад, основних фондів і персоналу) регламентується наказами директора підприємства;

    б) у тому, що будь-який його елемент може бути заміщений іншим до того часу, доки встановлені в результаті заміни нові пропорції між двома обраними елементами не почнуть гальмувати розвиток всього потенціалу в цілому;

    в) у тому, що процес взаємозамінності елементів потенціалу потребує значних витрат.

8  Чи може існувати оптимальна структура потенціалу для конкретного