Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 7

4  Чи можливо підрахувати “внесок” будь-якого елемента виробничого

    потенціалу у обсяг виробленої продукції ?

     а) так;

     б) ні;

     в) власна відповідь (якщо потрібне уточнення ).

5  Якщо оцінювати лише величини окремих елементів виробничого потенціалу...

     а) ця оцінка буде некоректною;

     б) це не дає можливості впливати на структуру потенціалу;

     в) має місце неточність в оцінці, внаслідок існування взаємозв’язків  

     між елементами;

     г) це не має сенсу.

6  Якщо оцінювати лише загальну величину виробничого потенціалу ...

     а) це надасть можливість оцінити ефективність його використання і 

     управляти потенціалом підприємства;

     б) це не дає можливостей маневрувати структурою потенціалу;

     в) ця оцінка буде некоректною;

     г) це не має сенсу;

7  Як оцінити величину першого елементу виробничого потенціалу – основних

     виробничих фондів?

     а) через середньорічну вартість;

     б) через амортизаційні відрахування;

     в) через відновлювальну вартість з урахуванням модернізації;

     г) через первісну вартість з урахуванням зносу і модернізації.

8  Як оцінити вартість другого елемента виробничого потенціалу – промислово виробничого персоналу?

     а) через кількість робітників і коефіцієнт заміщення;

     б) через середньомісячну заробітну плату;

     в) через фонд оплати праці;

     г) через фонд матеріального заохочення;

     д) через вартість перепідготовки, навчання, підвищення кваліфікації кадрів;

     е) в, д;

     ж) в, г, д;

     з) б, г, д.

9  Як оцінити вартість третього елемента виробничого потенціалу – оборотних                                                                                                                        засобів підприємства?

     а) шляхом розрахунку коефіцієнту оборотності оборотних засобів;

     б) через вартість нормованих оборотних засобів;

     в) через вартість фондів обертання;

     г) через вартість оборотних фондів.

10  Загальна величина виробничого потенціалу підприємства визначається   _______    величин його елементів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.а) підсумовуванням;

      б) діленням;

      в) множенням.

Завдання 1

Визначити величину виробничого потенціалу підприємства, якщо середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства – 320 тис. грн, вони використовуються 10 років, за цей період середньорічний приріст  продуктивності праці в країні склав  13,6%, протягом року на модернізацію основних виробничих фондів було витрачено 26 тис. грн, середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу – 29 чол., середньомісячна заробітна плата 1 працівника ПВП – 369 грн, витрати на навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів за рік склали 38 тис. грн, річний фонд матеріального заохочення – 10% від фонду заробітної плати, середньорічний залишок нормованих оборотних засобів – 72 тис. грн.

                                  Завдання 2

Визначити, як зміниться величина виробничого потенціалу підприємства у плановому році виходячи з наступних даних.

        Таблиця 5.1-Вихідні дані