Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 12

Коефіцієнтам рівня А  надається значення 10 балів.

Коефіцієнтам рівня  Б надається значення   6 балів.

Коефіцієнтам рівня С надається значення    2 балів.

Підприємство має виский рівень виробничого потенціла при значеннях коефіцієнтів А, А, А або А, А, Б.

Підприємство має середній рівень виробничого потенціла при значеннях коефіцієнтів А, В, В або В, В, В або В,В,С.

Підприємство має низький рівень виробничого потенціла при значеннях коефіцієнтів В, С, С або С, С, С.

Для підприємства N коефіцієнти по кожній групі показників мають наступний значення по І гр. - 1,00;   по ІІ –1,07. по ІІІ –0,85.

Таблиця 6.2-Дані про величини показників діяльності підприємства N у 2003р.

І Показники стану і використання  ОВФ

ІІ Показники стану матеріальних ресурсів

ІІІ Показники стану трудових ресурсів

1  Знос ОВФ 63 %

2  Співвідношення оновлення /вибуття ОВФ -  1,5

3   Фондовіддача - 1,8

1  Питома вага прямих змінних витрат у собівартості продукцій – 35%

2  Співвідношення індексу цін на сировину, матеріали та індексу цін на продукцію –1,3

3  Матеріаловіддача–0,8

1  Співвіодно шення коефіцієнту по прийому та коефіцієнту оброту по вибуттю – 0,07

2  Професійний склад кадрів- рівень С

3  Коефіціент загального обороту- 0,03

Перелік рекомендованої літератури

1 Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия. Сумы: Университетская книга, 2002. – 309 с.

2 Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М.: Экономика, 19989. – 240 с.

3  Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. – М.: Экономика, 2002. – 559 с.

4  Одегов Ю.Г. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования. 4. I. 1991

5 Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. – Сумы: ИТД "Университетская книга ", 2002. – 250 с.

6 Дорошенко Ю.А. Экономический потенциал территории. – СПб.: Химия, 1997. – 237 с.

7  Герасимчук В.Г. Діагностика системи управління підприємством: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 120 с.

8  Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. М.: Перспектива, 1997. – 128 с.

9  Фигурнов Э. Производственный потенциал. – М.: Экономика, 1982. – 305 с.

10  Шевченко Д.К. Проблемы эффективности использования экономического потенциала. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1984.

11  Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учеб. пособия для  вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 367 с.

12  Производственный потенциал: обновление, использование. Отв. ред. Иванов Н.И.: АН УССР, Ин-т экономики промышленности. К.: НД, 19889. – 256 с.