Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 5

     а) живий організм (наприклад, собака);

     б) справні побутові прибори;

     в) шифрозамок для злодіїв (підбір варіантів є нескладним, але тривалим

     завданням);

     г) підприємство.

Завдання 1

    Обгрунтуйте природну системність дерева, Сонячної системи, річки та інших природних об`єктів.

Завдання 2

   Наведіть приклади до класифікації системи за способом управління. До якого типу віднести підприємство?

Завдання 3

   Обгрунтуйте  різницю між «великими» і «складними» системами. Наведіть приклади.

Завдання 4

   Обгрунтуйте, чи можливе створення вічного двигуна–системи, яка дає на виході енергію і нічого не має на вході.

Завдання 5

   Поміркуйте над тим, які ознаки повинна мати частина системи, щоб її можливо було вважати елементом.

Завдання 6

   Обгрунтуйте різницю між ростом і розвитком системи. Якщо на складі купа цегли або піску росте, чи означає це, що ця система розвивається ? Чи є ця купа системою?

                                                             Завдання 7

   Поміркуйте над тим, чи можливим є перетворення всіх складних систем на прості шляхом збору відповідної інформації, формації зв`язків, позиціювання моделей, тобто, науковим шляхом. Якщо ні, вкажіть,чому.

Завдання 8

Наведіть приклади:

   а) системи, призначеної для досягнення визначеної цілі, але яку можна 

   використовувати і для інших цілей;

   б) системи, спроектованої спеціально для реалізації одночасно декількох 

   різних цілей;

   в) різних систем, призначених для однієї цілі.

Завдання 9

   Сформулюйте ціль роботи вашого факультету так, щоб вона не була загальною для інших факультетів, в тому числі для споріднених факультетів інших ВУЗів.

Тема 4 Управління складними виробничими системами

План

1  Підприємство як велика складна система: визначення, властивості.

2  Місце підприємства у класифікації систем. Підприємство як организаційна система

3  Закон сінергії

4  Схема функціонування системи і процесу управління

5  Особливості управління складними системами, в тому числі потенціалом підприємства

                                            Контрольні питання

1  Обгрунтуйте, чому підприємство відноситься до великих складних систем.

2  До яких систем відноситься підприємство, згідно з класифікацією за способом управління?

3  Розкрийте сутність сінергії як властивості организаційних систем.

4  Як здійснюється процес управління системою? Які змінні наявні на вході, всередині і на виході системи «виробниче підприємство»?

5  Які цілі має управління системою? Що таке управління?

6  Назвіть методи та функції управління.

7  До яких систем відноситься підприємство згідно класифікації за типами 

    змінних і за типами операторів? Обгрунтуйте відповідь.

8  Які особливості має процес управління великими складними системами, 

    порівняно процессом упавління простими малими системами.

Тести

1  Підприємство є великою складною системою, тому що:

    а) воно має ціль;

    б) воно динамічно розвивається і залежить від зовнішнього середовища;

    в) його діяльність неможливо повністю організувати, внаслідок наявності невизначеності у середовищі;

    г) воно складається з багатьох елементів;

    д) для його ефективної діяльності завжди бракує ресурсів.

2  По способу управління, системи класифікуються на:

    а) системи з програмним управлінням;

    б) самокеровані;

    в) некеровані;

    г) керовані ззовні;

    д) з комбінованим управлінням;

    е) тип «чорного ящику».

3  Приватне підприємство відноситься до ________________ систем:

    а) керованих ззовні;

    б) самокерованих;

    в) з комбінованим управлінням.

4  Державне підприємство можна віднести до систем з наступним типом управління:

     а) управління за параметрами;

     б) автоматичне управління;

     в) параметрична адаптація;

     г) организаційне управління;

     д) самоорганізація (структурна адаптація).