Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 4

    підприємства?

    а) так;

    б) ні;

    в) свій варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

9  Як оптимізувати структуру потенціалу підприємства?

    а) це не потрібно, структура потенціалу не може бути оптимальною;

    б) треба враховувати всі фактори, які впливають на структуру потенціалу;

    в) шляхом реструктуризації;

    г) не треба впливати на струтуру потенціалу, вона оптимізується з часом сама.

10  Від яких факторів залежить структура потенціалу конкретного підприємства?

    а) галузь, в якій функціонує підприємство;

    б) рівень ліквідності підприємства;

    в) асортимент і обсяг випуску продукції;

    г) кваліфікація робітників;

    д) розмір підприємства.

Тема 3 Поняття і класифікація систем

План

1  Поняття систем

2  Властивості систем

3  Класифікація систем

Контрольні питання

1  Що таке система?

2  Які властивості має система?

3  Охарактерезуйте цільову спрямованість системи

4  Як класифікуються системи за способом управління?

5  На які види поділяються системи за походженням?

6  Як класифікуються системи за ступенем ресурсної забезпеченості управління?

7 Як класифікуються системи за природою елементів, по взаємодії з зовнішнім середовищем, за фактором часу?

8  Прокоментуйте схему управління системою. Як поділяються системи за

    типами змінних і операторів?

9  Які підходи існують до визначення  понять «складна» і «велика» система?

10  Наведіть приклади штучних, змішаних і природних систем

11  Чи є класифікація систем закінченою?

Тести

1  Система – це

    а) сукупність елементів;

    б) сукупність взаємопов`язаних елементів;

    в) велике нагромадження складових частин;

    г) сукупність взаємопов`язаних елементів, відокремлених від середовища і взаємодіючих з нею як одне ціле;

    д) сукупність взаємопов`язаних елементів,  створених людиною для своїх цілей.

2  Система має наступні властивості:

    а) цілеспрямованість;

    б) замкненість;

    в) наявність зв`яків з середовищем;

    г) складність;

    д) цілісність;

    е) структурність (наявність елементів і зв`язок між ними);

    ж) відкритість.

   Виберіть з властивостей системи найважливішу.

3  Коли виникає необхідність у створенні людиною системи?

    а) коли є необхідність досягнути якої-небудь мети;

    б) коли у керівника виникає бажання досягнути мети;

    в) коли наявні зовнішні умови для створення системи;

    г) коли існує проблема, яку неможливо вирішити за рахунок наявних власних можливостей або зовнішніх засобів.

4  Що таке ціль?

    а) це інформація про бажаний стан системи;

    б) це бажання керівника;

    в) це суб`єктивний образ доки неіснуючого, але бажаного стану системи (або середи), який вирішив би проблему;

    г) це модель бажаного стану системи.

5  Як класифікуються системи за походженням?

    а) на біотехнічні, ергономічні і організаційні;

    б) на штучні, природні і змішані;

    в) на штучні і природні;

    г) на ергономічні та автоматизовані.

6  Підприємство за походженням є:

     а) штучною системою;

     б) змішаною системою;

     в) природною системою;

     г) соціальною системою;

     д) організаційною системою;

     е) біотехнічною системою.

7  За ступенем забезпеченості ________________ ресурсами підприємство є ____________ системою:

     а) фінансовими - багатою;

     б) кадровими - укомплектованою;

     в) матеріальними - малою;

     г) енергетичними - звичайною;

     д) інформаційними - складною;

     е) фінансовими - дефіцитною.

8  Складні системи - це

     а) великі системи;

     б) системи з великою кількістю елементів;

     в) системи, в моделях, в яких бракує інформації для ефективного управління.  9   Великі системи - це

     а) складні системи;

     б) системи, в яких наявна велика кількість взаємопов`язаних елементів;

     в) аналог складних систем;

     г) системи зі складною схемою управління.

10  Прикладом великої складної системи може бути: