Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 2

7 Чим відрізняється поняття «економічний потенціал підприємства»,          «Виробничий потенціал підприємства», «виробнича потужність підприємства»?

8  Які підходи існують до визначення поняття «економічний потенціал 

    підприємства»?

9  Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

Тести

1  Для чого необхідно оцінювати потенціал підприємства?

    а) для того,  щоб знати його розмір;

    б) для статистики;

    в) для виконання економічного аналізу;

    г) для розробки вірної стратегії;

    д) для розробки заходів по зменшенню штату.

2  Коли у науковій економічній літературі з`явився термін «потенціал» ?

    а) у середині XX ст.;

    б) на початку XVIII ст.;

    в) наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XX ст.;

    г) на початку XІX ст.;

    д) наприкінці XX ст

3  Що означає термін «потенціал»?

     а) сума усіх ресурсів;

     б) можливості та ресурси, які можуть бути використані;

     в) приховані резерви;

     г) ступінь потужності будь-чого .

 4  Чому у економічній літературі поняття потенціал тлумачиться по різному?

     а) внаслідок недостатньої розробки проблеми;

     б) внаслідок різних думок у економістів;

     в) тому що неможливо знайти конкретного визначення;

     г) тому що це поняття запозичене з технічних наук.

 5  Чим відрізняється поняття «потенціал» від поняття «резерви»?

     а) це тотожні поняття;

     б) тим, що до «потенціалу» відносять як існуюче, так і потенціальне, а до «резервів» тільки потенціальне, невикористане;

     в) поняття «резерви» ширше, ніж поняття «потенціал»;

     г) тим, що резерви не є характерною рисою потенціалу.

 6  Що таке «економічний потенціал підприємства»?

     а) виробнича потужність підприємства;

     б) максимально можливий  об`єм випуску продукції;

     в) сукупність усіх ресурсів підприємства;

г) сукупність можливостей підприємства визначати, формувати та

максимально задовольняти потреби ринку товарами та послугами;

     д) невикористані резерви;

     е) максимально можливий розмір ринкової ніши підприємства.

 7  В чому сутність поняття «виробничий потенціал підприємства»?

     а) це усі ресурси підприємства без взаємозв`язку між ними;

б) сукупність ресурсів підприємства для підприємницької діяльності, за допомогою яких можна випускати визначену кількість матеріальних благ;

в) це максимально можливий об`єм випуску продукції при досягнутому рівні техніки та технології.

 8  Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від виробничої 

     потужності ?

     а) це тотожні поняття;

б) тим що виробнича потужність – це  максимально можливий  випуск

продукції при найкращому використанні усіх ресурсів підприємства, а

виробничий потенціал – це додатковий об`єм випуску продукції, на    який можна збільшити виробничу потужність за рахунок використання резервів;

в) тим, що виробничий потенціал характеризується оптимальним в даних умовах НТП використанням всіх ресурсів, а виробнича потужність – досягненим використанням.

 9  Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від економічного потенціалу?

а) це тотожні поняття, різниця лише у формуванні;

б) тим,  що він включає в себе більший набір ресурсів;

в) тим,  що виробничий потенціал не включає в свою структуру економічні зв`язки підприємства;

 г) тим, що виробничий потенціал являє собою більш широке поняття, ніж економічний потенціал.

10  Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

      а) здатність до сприйняття нових досягнень НТП;

      б) цілісність;

      в) не включає до свого складу оборотні засоби;

      г) складність;

      д) взаємозамінність елементів;

      е) відносно просту структуру;

      ж) наявність у своєму складі маркетингового потенціалу;

      з) упорядкованість взаємозв’язків і взаємодії елементів;

      и) гнучкість;

      к) міцність;

      л) легкість кількісного виміру величини потенціалу;

      м) хаотичність і складність взаємодії елементів.