Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 6

5  За класифікацією по типах операторів системи підприємство можна віднести до:

     а) «чорного ящику» (S невідомо);

     б) непараметризованого класу;

     в) параметризованого класу;

     г) «білого ящику» (S відомо повністю).

6  За класифікацією систем за описом змінних, підприємство – це система:

     а) з якісними змінними;

     б) з кількісними змінними;

     в) зі змішаним описом змінних.

7  Сформулюйте закон сінергії:

     а) для будь-якої організації невідомих факторів, впливаючих на неї, завжди більше, ніж відомих;

     б) для будь-якої організації, існує такий набір елементів, при якому її 

     потенціал завжди буде або суттєво більшим за просту суму потенціалів її          елементів, або суттєво меншим;

     в) для будь-якої організації завжди бракує інформації для ефективного   

     управління.

8  Перерахуйте ознаки досягнення сінергії в організації:

     а) часткове відмовлення від послуг сторонніх організацій;

     б) посилення інтересу робітників до підвищення кваліфікації;

     в) підвищення заробітної плати працівників;

     г) активна купівля акцій своєї компанії;

     д) посилення чуток та пліток;

     е) посилення тиску керівництва на профспілковий комітет або навпаки.

9  Що таке управлінська інформація?

     а) це дані будь – якого походження, результати мислительної діяльності;

     б) відомості про стан економічної системи в країні;

      в) дані про діяльність підприємства;

      г) частина даних, яка містить новизну і корисність для прийняття

      спеціалістом обгрунтованого рішення.

10  Назвіть характеристики управлінської інформації:

      а) насиченість;

      б) обсяг;

      в) відкритість;

      г) закритість;

      д) достовірність;

      е) якість;

      ж) цінність;

      з) ступінь секретності;

      і) ступінь корисності.

Тема 5 Кількісна оцінка величини

 виробничого потенціалу підприємства

План

1  Необхідність кількісної оцінки виробничого потенціалу підприємства

2  Проблеми оцінки величини потенціалу підприємства

3  Методика кількісної оцінки виробничого потенціалу через вартість

    його елементів

4  Бальна методика оцінки виробничого потенціалу підприємства

                                     Контрольні питання

1  Чи можливо кількісно виразити виробничий потенціал підприємства?

2 Чи є необхідною (і для якої мети) оцінка величин виробничого потенціалу підприємства?

3 Чому досі не існує єдиної загальноприйнятної методики оцінки виробничого потенціалу підприємства? А може, вона існує ?

4  Які проблеми виникають при кількісній оцінці величини виробничого

    потенціалу підприємства?

5  З яких елементів складається виробничий потенціал підприємства?

6  У чому полягає сутність методики оцінки виробничого потенціалу через

    вартість його елементів?

7  У чому виявляються переваги та недоліки цієї методики ?

8  У чому сутність бальної методики оцінки виробничого потенціалу

    підприємства?

9    Переваги і недоліки бальної методики.

10  Які фактори впливають на величину виробничого потенціалу?

11  Шляхи підвищення виробничого потенціалу підприємства

                                                 Тести

1  Кількісне вираження виробничого потенціалу необхідне для:

    а) оптимізації структури потенціалу;

    б) здійснення економічного аналізу;

    в) управління потенціалом;

    г) оптимізації асортименту продукції, що випускається;

    д) розроблення заходів по покращенню використання основних виробничих фондів, оборотних засобів і кадрів підприємства.

2  Виробничий потенціал підприємства можливо виміряти у:

    а) натуральних вимірниках;

    б) обсязі виробленої продукції;

    в) величині спожитої на підприємстві енергії;

    г) вартісних вимірниках;

    д) натуральних і вартісних вимірниках.

3  Чи існує єдина методика оцінки виробничого потенціалу підприємства?

     а) існує;

     б) не існує;

     в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).