Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 8

Найважливішою умовою конкурентоспроможності компаній і продукції є більш висока якість товара з урахуванням потреб ринку. На якість продукції, як вже говорилось раніше, впливають багато факторів, і всіх їх треба урахувати, тобто рішення цієї проблеми потребує комплексного підходу. Так В.В. Юрчишин [11] до принципів побудови і розробки комплексних систем управління якістю відносить наступне: комплексний характер, єдність, цілеспрямованість і планомірне здійснення заходів, які забезпечують досягнення заданих рівнів якості і ефективності виробництва; обхват всіх ланок даного виробництва, незалежно від їх регіонального і галузевого характеру; побудова системи управління якістю роботи і продукції на основі стандартів; економні витрати ресурсів, усунення втрат продукції на усіх стадіях процесу відтворення, влив системи не тільки безпосередньо на процес виробництва, але і на робітників у напрямку їх виховання, активізації, освоєння елементів системи усіма зайнятими у виробництві, її одночасний вплив на об’ями виробництва, його структуру і якість продукції; економічність і ефективність.

Систему управління конкурентоспроможністю доцільно роздивлятись як систему управління виходячи з наступних позицій:

-  безпосередній об’єкт управління – виробничо-технологічний цикл формування якості і конкурентоспроможності продукції на усіх стадіях циклу відтворення;

-  суб’єкт управління – органи управління, які виконують загальні і специфічні функції у системі управління якістю і конкурентоспроможністю продукції;

-  процес управління – це інформаційний процес;

-  ціль (задача управління), що стоїть перед суб’єктом управління – розробка таких керуючих впливів, при яких стан об’єкта управління для нього прийнятний з точки зору критеріїв ефективності діяльності організації;

-  процес прийняття рішення з управління якістю і конкурентоспроможністю можна віднести до слабо структурованих задач управління.

Кожна стадія виробництва і перебування продукції в процесі її просування до споживача висуває свої задачі щодо управління якістю і конкурентоспроможністю, що дозволяє їх розглядати як підсистеми. Схема управління конкурентоспроможністю продукції включає у себе наступні блоки (мал. 1.3)

1 блок – Аналіз ситуації на ринку продукції, який в свою чергу поділяється на аналіз внутрішньої і зовнішньої середи підприємства;

2 блок – Оцінка конкурентоспроможного положення окремого продукту на ринку;

3 блок – Формування цілей і стратегії, а також визначення критеріїв конкурентоспроможності;

4 блок – Вибір методів і засобів досягнення цілей і реалізації стратегій;

5 блок – Планування заходів з усього життєвого циклу продукції;

6 блок – Організація і контроль виконання;

7 блок – Оцінка результатів діяльності системи управління конкурентоспроможністю продукції.

Аналіз ринку заключається в систематичному, із залученням методів дослідження ринку, виявленням усіх обставин, пов’язаних з реальними і потенційними партнерами підприємця на ринку. В центрі уваги стоять споживачі, постачальники, торгівля, посередники. Для отримання необхідної інформації потрібно спочатку виділити ринкові сегменти, які повинні слугувати предметом аналізу.

Аналіз макросистеми направлений на вивчення умов довколишньої середи. Внаслідок надто великого числа факторів макросистеми практично неможливо врахувати усі величини, що на неї впливають. Доцільніше обмежити аналіз макросистеми невеликим числом ключових характеристик, які мають вирішальне значення в даній ситуації. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства призначений для виявлення переваг і недоліків по відношенню до основних суперників.

Прийняття управлінских рішень базується на сутності самого процеса управління, який являється інформаційним процесом. Правильність і цінність управлінських рішень в значній мірі залежить від інформаційного забезпечення процесу управління.

З позиції всебічного вивчення потреб ринка в цілях задоволення запросів споживача і отримання максимального прибутку необхідні знання про такі частини маркетингової середи, як ринок товарів, виробництво товарів і зовнішня макросереда, яка пов’язана з виробництвом і ринком збуту.