Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н. КАРАЗІНА

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджмету ЗЕД

Контрольна робота

з навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика»

на тему «Управління конкурентоспроможністю продукції на підприємстві»

Надійшла на кафедру

«____»_______________ ______  р.

№ рег. ______________

 Виконала

студ. IV  курсу, группи Ерк – 41

Єхічева Катерина Олександрівна

Оцінка                  ______________

Викладач           к.е.н., доц. Болотна О.В

Залікова книжка  №  199/08

Керівник:

_______________________________

Харків - 2011

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

Глава I Теоретична частина дослідження. 5

1.1       Поняття конкурентоспроможності товару, її складові та місце у системі маркетингу. 5

1.2 Створення об’єктивних та суб’єктивних властивостей товару як невід’ємний  елемент управління конкурентоспроможністю продукції. 7

1.3 Система управління конкурентоспроможністю товару. 15

Глава II Практична частина дослідження. 21

Висновки. 41

Список використаних джерел. 43


ВСТУП

Головним напрямком економічного розвитку України є створення умов для випуску конкурентоспроможної продукції, яка б стимулювала завоювання нових ринків збуту, використання новітніх технологій та створення високотехнологічних секторів економіки. Гостро постає проблема розробки стратегічних методів управління і підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. Звідси постає необхідність активних досліджень у напрямку формування механізму стійкого процесу підвищення конкурентоспроможності продукції, глибокого теоретичного і методичного аналізу суті економічної категорії «конкурентоспроможність продукції».

Як наслідок, першочерговою є необхідність глибинного вивчення теоретичних основ стосовно даної проблематики для подальшої розробки ефективних інструментів і методів управління конкурентоспроможністю продукції, підкреслення системності процесу управління і взаємопов’язаності його елементів, циклічності процесу управління і необхідності оперативного і системного підходів в системі управління конкурентоспроможністю продукції, чим підкреслюється значення та актуальність обраної теми в умовах сучасної економіки країни.

Характеризуючи ступінь наукової розробки проблеми управління конкурентоспроможністю продукції слід зазначити, що значний внесок у розробку теоретичних основ управління конкурентоспроможністю належить законрдонним вченим: М. Альберту, Г. Армстронгу, С. Брю, В. Вонгу, П. Дракеру, Т. Коллинзу, Ф. Котлеру, Ж.-Ж. Ламбену, К. Макконеллу, М. Мескону, М. Портеру, С. Рэппу, Ф. Хедоурі, а також вітчизняним, серед яких Г. Азагальдов, Г. Азоєв, С. Барашков, Є. Горбашко, М. Долинська, П. Зав’ялов, Ю. Кормнов, А. Кунаєв, І. Ліфіц, І. Соловйов, Р. Фатхутдінов, А. Юданов та ін. Проте в більшості робіт управління конкурентоспроможністю продукції розглядається по окремих блоках і елементах, при цьому дослідники підходять до категорії з якісного боку без врахування динамічних змін ринкового середовища.Тому, на думку автора, дана тематика потребує подальшого розгляду, поглиблення і систематизації.

Мету даної роботи автор вбачає у формуванні теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції, а також у розробці практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві.

Мета роботи передбачає наступні задачі дослідження:

o  розглянути теоретичне підгрунтя економічної категорії «конкурентоспроможність продукції» і  управління конкурентоспроможністю ;

o  сформулювати основні складові процесу управління конкурентоспроможності товару;

o  розглянути процес управління конкурентоспроможністю як єдину систему взаєпопов’язаних елементів.

При проведенні дослідження автором використані наступні методи:

v  Аналіз наявної бази джерел стосовно проблематики, яка підлягає розгляду.

v  Синтез точок зору, які представлені у базі джерел (метод наукового синтезу).

v  Моделювання на основі отриманих даних авторського бачення проблематики (метод моделювання).


Глава I Теоретична частина дослідження

1.1   Поняття конкурентоспроможності товару, її складові та місце у системі маркетингу

В ринкових умовах проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення. Конкурентоспроможність продукції досягається за рахунок комплексних зусиль маркетингу. У рамках товарної політики створюються внутрішні і зовнішні переваги товару шляхом надання йому як об’єктивних властивостей за допомогою наукових досліджень і розробок, так і суб’єктивних, які основані на особистих уявленнях та вподобаннях споживачів.[8, с 165-166]

Похожие материалы

Информация о работе