Формування теориетичних основ конкурентоспроможністю продукції; розробка практичних методів адаптації та покращення рівня управління конкурентоспроможнісю продукції на підприємстві, страница 21

Даний комплекс здійснюється завдяки органічному поєднанню наступних елементів системи управління конкурентоспроможністю:

o  Контроль і управління якістю продукції відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000:2000 та ISO 22000:2005.

o  Логістика на основі системи управління складом Qguar WMS pro, що забезпечує збереження продукції у товарному вигляді: уникає пошкоджень при зберіганні, погрузці, транспортуванні; забезпечує контроль за сроками придатності тощо.

o  Брендингова стратегія, направлена на формування у свідомості споживача образу суто української компанії, «солодкого знаку якості».

o  Робота над розробкою упаковки товару, яка є цілком безпечною, забезпечує збереження корисних та смакових властивостей шоколаду, а також зручне транспортування.

o  Створення власних торгових точок як гарантія високого рівня обслуговування і збереження якості продукції від самого початку виробництва кожної окремої плитки до безпосереднього моменту покупки її споживачем.

На думку автора, подальші дослідження у сфері управління конкурентоспроможністю повинні бути спрямовані на створення карт якості продукції, собівартості, асортименту та методів збуту, що дасть можливість на практиці вносити зміни у процес створення цінності відповідно до запитів споживачів та кон’юктури ринку; розробку методик розрахунку показника інноваційних очікувань споживачів.


Список використаних джерел

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг: Пер. С англ.: Учеб. Пособ. – 5-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 640 с.
 2. Бурцева Т.А. Управление маркетингом: учебное пособие / Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. 2005. – 271 с.
 3. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и рос. Практика – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с.
 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ, Лібра, 2004 – 712 с.
 5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, Инфа, 1996, 255 с.
 6. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.
 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
 8. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.- СПб: Питер, 2002. – 400 с.
 9. Окленд Дж. О.. Всеобщее управление качеством // Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002.
 10. Сабецька Г.Р.Рыночная модель конкурентоспособности продукции // Маркетинг. – 2006. - №1 (86)
 11. Юрчишин В.В. Система управления эффективностью и качеством.// Экономика сельского хозяйства. – 1980, №9
 12. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_100.html
 13. Огляд ринку шоколаду і шоколадних виробів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://credit-raiting.ua/ru/analitics/analytical-aricles/12579/
 14. Особенности брендинговой стратегии ТМ Roshen [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articeld=197
 15. Перспективи розвитку харчової галузі в Україну [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ibcontacts.com.ua/ru/perspectivy_food_in_ukraine
 16. Просування товарів і комплекс маркетингових комунікацій Балабанова. Маркетинг – [Електронний ресурс] -  Режим доступу: http://men.dt-kt.net/books/book-14/chapter-731/
 1. Ринок шоколаду в Україну - журнал Торговельна справа [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.torgovoedelo.com/
 2. Сертифікація і контроль якості [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/factories/quality-control/
 3. Quantum Int. ИТ решения для логистики и автоматизации склада [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.quantum-int.com/ru/prodjekt2/completedprojects/93-prodjekt3/309-roshen