Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 10

Примітки містять довідкові та пояснювальні дані. Їх розміщають безпосередньо після таблиці, ілюстрації або тексту, яких вони стосуються. Нумерують їх послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному листі декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку. Приклад оформлення приміток наведено у додатку З.

3.3.10. Список літератури

Список літератури оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документов" (що є в бібліотеці університету).

Літературні джерела розміщують у списку за абеткою прізвищ авторів чи заголовків. Роботи одного автора або нормативні акти з однаковою назвою розташовуються за алфавітом назв або у хронології їхнього видання.

Назви літературних джерел наводяться мовою оригіналу.

Кількість літературних джерел не має бути меншою 50 найменувань.

Приклад оформлення окремих літературних джерел представлено у додатку Ж.

3.3.11. Додатки

Додатки містяться наприкінці дипломної роботи після списку літератури. На окремій сторінці (посередині), що включається в загальну нумерацію сторінок, пишеться прописними буквами слово "ДОДАТКИ". За цією сторінкою потім розміщуються додатки.

Кожен додаток повинний починатися з нової сторінки і мати заголовок із вказівкою з правого боку рядка слова "Додаток" і його позначення.

Якщо додатків більш одного, то вони позначаються прописними буквами російського алфавіту, починаючи з літери А, крім літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, після букви Я додатки позначаються арабськими цифрами.

Назва додатку друкується малими літерами з першої прописної посередині рядка. Вище і нижче назви треба залишити по одному порожньому рядку.

Наявні в додатку ілюстрації, таблиці, формули варто нумерувати в межах кожного додатка. Наприклад, рисунок А.1, таблиця Б.2, формула (Д.3).

Розташовувати додатки треба в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки, що розташовані на аркушах великого формату, складаються по формату аркушів дипломної роботи.

Кожен додаток починають з нової сторінки.


РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

4.1. Загальні питання по захисту дипломних робіт

Підготовка до захисту дипломної роботи включає оформлення документів і матеріалів, пов'язаних з її захистом, підготовку до виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії і саму процедуру захисту цієї випускної роботи.

Основні документи, що представляються в Державну екзаменаційну комісію за три тижні до початку захисту:

1. Дипломна робота в друкованій та електронній формі (на дискеті).

2. Письмовий відгук наукового керівника.

3. Зовнішня рецензія на дипломну роботу.

4. Матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи, наприклад документи (відгуки, постанови), що вказують на практичне використання пропозицій, друковані статті по темі роботи й інші матеріали (за бажанням дипломника).

Дипломна робота

Завершена дипломна робота в чорновому варіанті надається науковому керівнику в скорозшивачу. Робота підписується посередині з указівкою даних студента, теми і року написання роботи.

Без представленої чернетки дипломна робота керівником не розглядається.

Якщо робота чи окремі її сторінки не відповідають усім установленим вимогам, вона повертається студенту для виправлення.

Приведена в належний вид дипломна робота виконується начисто, брошурується у тверду обкладинку і надається науковому керівнику з підписом студента на останній сторінці "ВИСНОВКУ" а також датою закінчення її написання.

Потім диплом підписується науковим керівником, що готує письмовий відгук на представлену роботу.

Відгук наукового керівника

Відгук наукового керівника пишеться в довільній формі, однак усе-таки можна виявити і деякі загальні положення.

Науковий керівник коротко характеризує дипломну роботу, відзначає її актуальність, теоретичний рівень і практичну значимість, повноту, глибину й оригінальність рішення поставлених питань. У відгуку оцінюється уміння студента аналізувати різні питання і вирішувати поставлені в роботі проблеми, виражати свої думки, окремо підкреслюється ставлення студента до написання роботи. Особлива увага приділяється отриманим результатам і пропозиціям автора, відзначаються недоліки дипломної роботи.

Закінчується письмовий відгук наукового керівника рекомендацією дипломної роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії, з її оцінкою за чотирьохбальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") і з указівкою відповідності вимогам, що висуваються до дипломних робіт. Обсяг відгуку сягає від одного до двох сторінок машинописного тексту.

Відгук оголошується на захисті диплому в Державній екзаменаційній комісії.

Зовнішня рецензія на дипломну роботу

Дипломна робота обов'язково резензується. Рецензентами можуть бути висококваліфіковані фахівці як по проблемі дипломної роботи, так і у відповідній галузі, що працюють на підприємствах, в організаціях, вищих навчальних закладах, науково-дослідних і проектних інститутах. При цьому перевага віддається фахівцям тих підприємств і організацій, де студент проходив переддипломну практику.

Рецензент зобов'язаний провести кваліфікований аналіз основних положень дипломної роботи, що рецензується, а також оцінити актуальність обраної теми, логічність складеного плану роботи, самостійність підходу до її розкриття, наявність у автора власної точки зору, уміння користуватися методами наукового дослідження, ступінь обґрунтованості висновків і рекомендацій, вірогідність отриманих результатів, їхню новизну і практичну значимість.

Поряд з позитивними сторонами дипломної роботи відзначаються і недоліки, зокрема, указуються відступи від логічності і грамотності викладу матеріалу, виявляються фактичні помилки і т.п.