Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 4

Варто звернути увагу і на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, виявлення резервів росту в умовах ринкових відносин, підвищення ефективності використання коштів.

За правильність наведених у роботі статистичних даних відповідає її автор.


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ                                                                                                          НАД РУКОПИСОМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги до виконання диплому

Студент на основі вивчення спеціальної літератури за темою дослідження і зібраного статистичного матеріалу, визначивши свою позицію, може приступити до письмового виконання дипломної роботи, спираючись на раніше розроблений план.

Дипломна робота  має бути виконана українською мовою, але у виді виключення допускається її виконання російською мовою.

У дипломі необхідно стиснуто, логічно й аргументовано викласти зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Варто пам’ятати, що наведені в дипломі ілюстрації і фактичний матеріал (схеми, графіки, рисунки, таблиці) мають супроводжуватися описом відображених у них фактів, тенденцій, закономірностей.

Всі основні положення дипломної роботи мають мати докази, підтверджені або цифрами і фактами, встановленими Вами, або посиланнями на джерела, де ці докази наведені. Ці матеріали можуть бути наведені в Додатках.

Уникайте тривіальних проміжних досліджень у теоретичній частині. Навіть стосовно до основних розділів дослідження варто бути ощадливим у викладі, уникати повторень, пояснень прописних істин.

Чорнову версію основної частини дипломної роботи необхідно підготувати якомога раніше. Чим довше ви будете працювати з чернеткою тексту, тим краще вам удасться її поліпшити.

Вступ і висновок треба писати після того, як буде готова основна частина роботи.

На заключному етапі роботи над рукописом (усі матеріали зібрані, зроблені необхідні узагальнення, що одержали схвалення наукового керівника) необхідне детальне "шліфування" тексту. Перевіряється і практично оцінюється кожен висновок, формула, таблиця, кожне положення.

Студент ще раз перевіряє, наскільки назва роботи, її розділів і пунктів відповідає їхньому змісту. Уточнюється структура дипломного дослідження, розташування матеріалів і їхня рубрикація. Бажано ще раз перевірити переконливість аргументів у захист своїх наукових положень. Доцільно подивитися на свій добуток строго критично, вимогливо.

3.2. Структура дипломного дослідження

Дипломна робота  є кваліфікаційною роботою. Її оцінюють не тільки по теоретичним чи науковим рівнем, актуальністю теми і прикладним значенням отриманих результатів, але і за рівнем методичної підготовки цього наукового дослідження, що насамперед знаходить висвітлення в його структурі.

Бакалаврська   робота по спеціальності "Облік і аудит" містить такі основні елементи:

-  титульний лист;

-  зміст;

-  вступ;

-  три розділи основної частини;

-  загальні висновки;

-  список літератури   (перелік   використаних   законодавчих,   нормативних   та   літературних джерел);

-  додатки.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета і зміст поставлених завдань, формулюється об'єкт і предмет дослідження, зазначається методологічна основа дослідження, значущість результатів, що будуть отримані. При обґрунтуванні актуальності складається короткий огляд літератури та нормативного забезпечення обліку, аналізу і контролю (аудиту), з якого можна зробити висновок про стан наукової розробки даної теми та практичного використання господарюючими суб'єктами набутих досягнень і досвіду.

Від формулювання актуальності теми можна перейти до формулювання мети і конкретних завдань, які вирішуватимуться відповідно до визначеної мети (вивчити..., встановити.., виявити... і т. ін.).

У вступі доцільно показати, на якому саме фактичному матеріалі буде виконана робота, визначити об‘єкт дослідження. На завершення вступу можна подати структуру випускної роботи і обґрунтувати послідовність розміщення окремих розділів, підрозділів тощо.

Виходячи із суті об'єктів обліку та методології і технології їх аналізу і контролю розділи основної частини можуть бути такими.

Перший розділ включає:

економічний зміст предмету дослідження, його оцінка класифікація та основні завдання його обліку;

стан законодавчого, нормативного та наукового забезпечення обліку, аналізу та контролю відповідного об'єкту;

методологічні питання обліку, включаючи ідентифікацію, оцінку, класифікацію об'єкту та міжнародні стандарти обліку та аудиту щодо об'єкта дослідження;

динаміку статистичних показників що до об'єкту дослідження;

економічну характеристику об'єкту дослідження.

Орієнтовний заголовок першого розділу може звучати так: " Основні засоби  як об'єкт обліку та аудиту" або "Економічна природа витрат підприємства і їх сутність".

Також в першому розділі необхідно дати загальну характеристику обраного об‘єкту дослідження. Для цього необхідно привести та проаналізувати основні показники його діяльності за 3-5 років (випуск, собівартість, прибуток, рентабельність), коротко визначити його фінансовий стан.

В другом розділі розкривається методичний аспект технології обліку даного об'єкту в певній галузі на конкретному підприємстві, в організації чи установі, включаючи:

-  порядок документального оформлення первісного обліку обраного   об'єкту;

-  технологію аналітичного і синтетичного обліку;

-  технологію відображення в облікових регістрах;

-  порядок відображення в бухгалтерській звітності;

-  можливості удосконалення технології обліку даного об'єкту,

В даному розділі може розкриватися технологія автоматизованого обліку даного об'єкту та її застосування в даній галузі, підприємстві, установі.