Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 11

Закінчується рецензія (також як і відгук наукового керівника) рекомендацією дипломної роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії, з її оцінкою за двобальною системою ("позитивна", "негативна").

Обсяг рецензії складає звичайно від одного до двох сторінок машинописного тексту. Рецензія має бути підписана рецензентом і завірена печаткою.

Рецензія, що має аргументований критичний розбір переваг та недоліків дипломної роботи, оголошується на засіданні Державної екзаменаційної комісії під час обговорення результатів її захисту.

Зміст рецензії на дипломну роботу доводиться до відома її автора не пізніше ніж за один-два дні до захисту для того, щоб він міг заздалегідь підготувати відповіді зроблених рецензентом зауважень (прийняти чи аргументовано їх відвести).

Зовнішня рецензія і відгук наукового керівника акуратно вкладаються в спеціальний карман на внутрішній стороні скорозшивача, в який зброшуровано дипломну роботу.

Закінчена дипломна робота разом з довідкою про виконання індивідуального плану по професійній освітній програмі, а також відгуком наукового керівника студента і зовнішньою рецензією представляється на кафедру статистики, обліку та аудиту (у Державну екзаменаційну комісію).

За три тижні до захисту дипломних робіт, проводиться засідання кафедри статистики, обліку та аудиту (за участю наукових керівників), на якій обговорюється питання про допуск вчасно зданих дипломних робіт спеціалістів до захисту.

При позитивному рішенні завідувач кафедрою підписує роботу на титульному листі. Захист дипломної роботи проводиться на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

У випадку якщо кафедра не вважає за можливе допустити студента до захисту дипломної роботи, про це складається протокол засідання кафедри і представляється деканом економічного факультету на затвердження ректору Харківського національного університету.

Готуючись до захисту роботи, дипломник:

- складає тези виступу (доповідь);

- оформляє наочні приладдя;

- готує відповіді на зауваження наукового керівника і рецензента.

4.2. Підготовка студента до виступу на засіданні                                                                         Державної екзаменаційної комісії

Підготовка доповіді студента

Перше і саме головне, з чого звичайно починається підготовка студента до захисту своєї дипломної роботи, - це його робота над виступом за результатами дипломного дослідження у формі доповіді, покликаної розкрити зміст, теоретичне і практичне значення результатів проведеної роботи, елементи наукової новизни.

У структурному відношенні доповідь можна розділити на три частини, що складаються з рубрик, кожна з яких являє собою самостійно визначений блок, хоча в цілому вони логічно взаємозалежні і представляють єдність, що сукупно характеризує зміст проведеного дослідження.

Перша частина доповіді в основних моментах повторює вступ дипломної роботи. Рубрики цієї частини відповідають тим визначеним аспектам, стосовно до яких характеризується актуальність обраної теми, дається опис наукової проблеми, а також формулювання мети написання диплому. Тут же необхідно вказати методи, за допомогою яких отримано фактичний матеріал дипломної роботи, а також стисло охарактеризувати її склад і загальну структуру.

В другій частині доповіді в послідовності, що встановлена логікою проведеного дослідження, дається коротка характеристика кожного розділу дипломної роботи. При цьому особлива увага звертається на підсумкові результати. Відзначаються також критичні зіставлення й оцінки.

Третя частина доповіді будується за текстом висновку диплома. Тут доцільно перелічити:

- загальні висновки з його тексту (не повторюючи більш приватні узагальнення, зроблені при характеристиці розділів основної частини);

- зібрати воєдино: результати проведеного аналізу досліджуваного явища і конкретні пропозиції за рішенням проблеми чи удосконалюванню відповідних процесів, з обґрунтуванням можливості їхньої реалізації в умовах конкретного підприємства; основні рекомендації, економічний чи соціальний ефекти від розробок.

Виступ не включаєи теоретичні положення, запозичені з літературних чи нормативних документів, тому що вони не є предметом захисту. Особливу увагу необхідно зосередити на власних розробках.

Доповідь студента триває не більш 7-10 хвилин.

Наочні приладдя

Для захисту дипломної роботи студенту треба використовувати наочні приладдя. Вони необхідні для доказу висунутих положень і обґрунтування зроблених висновків і запропонованих рекомендацій і мають полегшити його виступ. Пояснення змісту наочних приладів повинно бути органічно вбудовано в текст доповіді.

Як наочні приладдя студенту треба використовувати аналітичні таблиці, графіки і схеми, що містять у наочній і концентрованій формі найбільш значимі результати зробленої роботи.

В наочних приладдях таблиці, рисунки та формули оформлюються за загальними правилами. Нумеруються вони окремо, порядковими арабськими цифрами, послідовно в межах тексту доповіді. Крім того, на кожній сторінці необхідні посилання на джерело інформації.

Приклад оформлення наочних приладів представлено у додатку З.

Відповіді на зауваження наукового керівника і рецензента

Коли текст виступу на захисті диплому складено, доцільно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження і побажання, що містяться у відгуку наукового керівника і зовнішній рецензії на дипломну роботу. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту зайве хвилювання не змогло перешкодити правильно і спокійно відповідати на питання.

Відповіді мають бути короткими, чіткими і добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст дипломної роботи, то їх потрібно обов'язково робити. Це додає відповідям найбільшу переконливість і одночасно дозволяє підкреслити вірогідність результатів проведеного дослідження.

При підготовці до захисту дипломної роботи бажано ще раз уважно переглянути весь текст роботи, зробити потрібні позначки на сторінках, вкласти в потрібні місця закладки.