Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 3

Спочатку план тільки в основних рисах дає характеристику предмета дослідження, однак надалі він може і повинен уточнюватися, однак основна задача, що стоїть перед роботою в цілому, має залишатися незмінною.

План дипломної роботи має форму, обумовлену логікою науково-дослідної роботи. У його склад бажано включати, крім заголовків, виділених окремими рядками, заголовки в підбор із текстом, заголовки - внутрітекстові виділення (слова і словосполучення самого тексту, що позначають тему текстового уривка). Це дозволяє оцінити, чи одноманітно використані дрібні заголовки в різних розділах і підрозділах дипломного дослідження.

Шляхом систематичного включення в такий план усе нових і нових даних, його можна довести до остаточної структурно-логічної схеми дипломної роботи.

План повинний бути гнучким, щоб можна було включати в нього нові можливі аспекти, виявлені в процесі підготовки тексту. При складанні плану ретельно обмірковуйте такі питання: що вам уже відомо по розроблювальній темі, і про що необхідно довідатися.


2.3. Підбор і вивчення літературних джерел                                                                                                      і нормативних актів

Дипломна робота  виконується на основі глибокого вивчення літературних джерел. Підбор і вивчення літератури для виконання дипломної роботи є одним з важливих етапів роботи студента. Література по темі дипломної роботи може бути підібрана студентом за допомогою предметних і алфавітних каталогів бібліотек. Для цих цілей можуть бути використані каталоги книг, покажчики журнальних статей, спеціальні бібліографічні довідники, тематичні збірники літератури, що періодично випускаються окремими видавництвами.

Для виконання дипломної роботи студенту рекомендується використовувати нормативні акти, що відповідають темі дослідження: закони України; укази Президента України; постанови уряду; відомчі нормативні акти й ін.

Крім цього, студенту доцільно використовувати вітчизняні і закордонні монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, а також статті, що публікуються в спеціальних періодичних виданнях. Назви деяких періодичних видань і адреси Інтернету з економічної тематики представлені в Додатку А.

Роботу над літературними джерелами варто починати з вивчення законів України, підручників, навчальних посібників. Це дозволить студенту визначити перелік розділів і коло питань, що відповідають темі дослідження.

Потім вивчаються монографії і статті в журналах, для того щоб виявити негативні і позитивні сторони досліджуваної теми, визначити проблеми і різні шляхи їхнього рішення, вибравши найбільш значимі, з погляду студента.

Поряд із зазначеними літературними джерелами можуть бути використані збірники наукових праць, збірники наукових статей і матеріали наукових конференцій. Записи прочитаного можуть бути зроблені у виді виписок, конспектів. Виписки з тексту роблять звичайно дослівно, у виді цитати. При цьому вибирають найбільш важливі, вагомі висловлення, основні ідеї, які необхідно процитувати в дипломній роботі. Після кожної цитати, запозиченого висловлення мають бути посилання на автора і джерело. Тому при конспектуванні варто відразу ж робити посилання на автора і джерело інформації (назва, місце і рік видання, видавництво, номер сторінки).

2.4. Збір і аналіз статистичного матеріалу

Зміцнення зв'язку викладання економічних дисциплін з життям, підготовка дипломних робіт з використанням статистичного матеріалу – одна з найважливіших задач вузівської підготовки спеціалістів.

Для написання дипломної роботи необхідні статистичні дані, що відповідають темі дипломного дослідження на макро- і мікроекономічному рівні.

Особливу увагу варто приділити збору статистичних даних, що відповідають темі дослідження на макроекономічному рівні (у цілому по Україні). Зазначені дані можна знайти в різних статистичних збірниках, монографіях, підручниках, навчальних посібниках і періодичній літературі. Для дослідження необхідні дані за ряд років, щоб можна було простежити їхні зміни в динаміці, вплив на них різних факторів і використовувати різні методи (економіко-математичні, статистичні, економічного і фінансового аналізу й ін.) для їхньої обробки й одержання визначених результатів дослідження.

Успішний збір статистичного матеріалу на мікроекономічному рівні (що стосується практики роботи конкретного підприємства чи організації) у значній мірі залежить від того, наскільки чітко студент уявляє собі напрямок роботи і який матеріал необхідно одержати.

До основних відомчих матеріалів, що необхідні для виконання дипломної роботи,  відносяться: установчі документи організації; річний бухгалтерський баланс та інші форми фінансової звітності за 3-5 років; статистичні звіти; плани роботи організації, установи; інші дані, що випливають з теми дипломної роботи.

У процесі добору матеріалу і роботи над ним у студента поступово виробляється дослідницький підхід до практики, необхідний кожному економісту, що вибрав спеціалізацію "Облік та аудит".

Первинний статистичний матеріал підприємств необхідно приводити в динаміці за ряд періодів. Він має бути систематизований і узагальнений у виді таблиць, графіків, діаграм, схем. Цифри і факти мають правильно й об'єктивно відображати фактичний стан досліджуваної проблеми.

При обробці практичних матеріалів варто використовувати сучасні методи економіко-статистичного аналізу (динамічні ряди груп, угруповання, середні величини і показники варіації, кореляційний аналіз і ін.) та електронно-обчислювальну техніку, для того щоб виявити закономірності і зробити науково обґрунтовані висновки.

В організаціях, підприємствах і установах студенту-дипломнику варто виявити як позитивні, так і негативні моменти фінансово-господарської діяльності. Особлива увага має бути приділена узагальненню передового досвіду роботи підприємства (організації), використанню прогресивних технологій.