Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 7

Також в цьому розділі можливе проведення аналізу питання, що вивчається,  можуть бути розроблені практичні рекомендації по вдосконаленню облікового і контрольного процесу, при цьому обов'язково необхідно освітити рівень автоматизації обліково-контрольної роботи на підприємстві і його вплив на якість внутрішніх і зовнішніх перевірок. Так само мають бути дані рекомендації по вдосконаленню і налагодженню відділів внутрішньогосподарчого контролю і відділів внутрішнього аудиту. Можливі пропозиції з застосування планування при управлінні контрольно-аудиторським процесом або по вдосконаленню методик розрахунку загального аудиторського ризику. Рекомендації і пропозиції мають бути конкретними і базуватися на виконаних аналітичних розрахунках.

При написанні цього розділу студент не обмежується констатацією фактів, а виявляє тенденції розвитку, розкриває недоліки і причини, що їх обумовили, намічає шляхи їхнього можливого усунення. Цей розділ має служити економічним обґрунтуванням висновків і пропозицій, до яких прийде студент у процесі виконання дипломної роботи.

Третій розділ може будуватися двома методами.

1. Він може мати перспективний характер. У ньому студент розробляє шляхи удосконалювання обліку та аудиту предмета дослідження, дає пропозиції і рекомендації з підвищення ефективності використання технологій. Базою для розробки конкретних рекомендацій служить проведений аналіз досліджуваної проблеми в другому розділі, а також прогресивний вітчизняний і закордонний досвід.

2. Може бути присвячений продовженню аналізу чи аудиту практики роботи підприємства чи організації.

Зміст третього розділу якнайповніше розкриває здібність студента до самостійної роботи, виявляє його уміння використовувати теоретичні знання в конкретних умовах практичної діяльності.

Всі розділи роботи мають бути пов'язані між собою, тому особливу увагу потрібно звертати на логічні «переходи» від одного розділу до іншого і усередині розділу від питання до питання.

Другий і третій розділ роботи мають бути широко проілюстровані відповідними схемами, графіками, таблицями, які студент погоджує з керівником дипломної роботи. Кількість ілюстрацій не обмежена, але їх має бути не менше восьми-десяти.

5. Висновок

Дипломна робота закінчується заключною частиною, що так і називається "висновок". Він носить форму синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез – послідовний, логічний виклад отриманих підсумків і має співвідношення з загальною метою і конкретними задачами, поставленими і сформульованими у вступі. Саме це і виноситься на обговорення й оцінку в процесі публічного захисту дипломної роботи спеціаліста.

Висновок має містити те нове, істотне, що складає підсумкові результати дослідження, що оформляються у виді деякої кількості пронумерованих абзаців. Їхня послідовність визначається логікою побудови наукового дослідження. При цьому вказується не тільки його наукова новизна і теоретична значимість, але і практична цінність, що витікає з кінцевих результатів.

Таким чином, можна стверджувати, що заключна частина дипломної роботи являє собою не простий перелік отриманих результатів проведеного дослідження, а їхній підсумковий синтез, тобто формулювання того нового, що внесено автором у вивчення і рішення проблеми.

6. Список літератури

Після висновку міститься бібліографічний список використаної літератури. Бібліографічний апарат - дуже значима частина дипломної роботи, що відображає самостійну творчу роботу дослідника.

По-перше, список літератури є вказівкою на джерела за темою дослідження для тих, хто буде читати дипломну роботу. По-друге, він дозволяє судити про наукову культуру автора, глибину його проникнення в тему.

Якщо його автор робить посилання на які-небудь запозичені факти чи цитує роботи інших авторів, то він має обов'язково вказати в посиланні, звідки узяті наведені матеріали. У бібліографічний список можна включати не тільки роботи, що цитуються автором, але і ті на які немає посилань у тексті роботи, але які фактично були використані при її написанні.

7. Додатки.

Допоміжні чи додаткові матеріали, що недоцільно використовувати в тексті основної частини роботи, поміщають у додатках.

За змістом додатки можуть бути дуже різноманітні. Це, наприклад, можуть бути статистичні дані, копії справжніх документів, витяги зі звітних матеріалів, виробничі плани і т.п.

За формою вони можуть являти собою текст, великі за розміром таблиці, графіки і т.д.

3.3. Оформлення дипломної роботи

3.3.1 Загальні правила оформлення

Дипломна робота має бути грамотно написаною і правильно оформленою. Оформлення - одна з найважливіших стадій роботи над дипломним дослідженням. Надання відповідної форми тексту диплома має принципове значення, оскільки дипломна робота - це кваліфікаційна робота і її оформлення має відповідати загальноприйнятим вимогам. Причому визначені елементи оформлення не можна відкладати "на потім", на той час коли текст у своїй основі буде вже написаний. Про оформлення потрібно думати по ходу роботи над темою, у процесі створення рукопису. Адже дипломна робота складається не тільки з текстової частини, але містить у собі формули, додатки, таблиці, ілюстрації, графіки. Усі ці види матеріалу мають бути представлені в дипломі відповідно до вимог,  що висуваються до кваліфікаційних робіт,  що направляються до друку.

Дипломна робота має бути надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні аркушу формату А4 (210 х 297 мм), за допомогою текстового редактора Microsoft Word.

При друці на комп'ютерівикористовуються:

- кегль шрифту (розмір символів) – 14;

- полуторний міжрядковий інтервал.

Обсяг дипломної роботи спеціаліста повинен складати 70-80, дипломної роботи магістра 90-100 сторінок, включаючи список літератури, без обліку додатків. Співвідношення між окремими частинами роботи наступне: вступ 2-3 сторінки, висновок 5-6, список літератури 3-4 сторінки. Текст роботи варто друкувати, дотримуючи наступних розмірів полів: ліве - не менш 30 мм, праве - не менш 15, нижнє і верхнє - не менш 20 мм.