Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 2

- оцінює зміст виконаної дипломної роботи як за розділами, так і в цілому;

- систематично контролює хід роботи й інформує кафедру про стан справ;

- дає згоду на представлення дипломної роботи до захисту;

- дає відгук на закінчену дипломну роботу , з рекомендацією оцінки, що вона заслуговує.

Таким чином, науковий керівник надає наукову і методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить визначені корективи, дає рекомендації про доцільність прийняття того чи іншого рішення, а також робить висновок про готовність диплома в цілому.

Оцінка дипломної роботи  відображається науковим керівником у відгуку й оголошується на захисті. Науковий керівник повинен особисто бути присутнім на захисті.


РОЗДІЛ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ                                                                                     ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Вибір теми диплома

Вибір теми для дипломної роботи  має винятково велике значення. Правильно вибрати тему - це значить наполовину забезпечити успішне її виконання. Під темою дипломної роботи прийнято розуміти те головне, про що в ній говориться. Це і матеріал, відібраний і організований відповідно до задач дослідження, це і предмет вивчення.

Теми дипломних робіт  розробляються кафедрою статистики, обліку та аудиту і відповідають профілю студентів за фахом "Облік та аудит". Вони є актуальними, відповідають стану і перспективам облікової науки і вирішують конкретні задачі, що стоять перед економікою України й окремими підприємствами й організаціями.

Студентам надається право вибору теми диплома або вони можуть запропонувати свою тему, з необхідним обґрунтуванням доцільності її дослідження. Як правило, тема дипломної роботи є продовженням досліджень, проведених у процесі написання курсових робіт і наукових праць.

При визначенні теми важливо враховувати не тільки її актуальність у науковому і практичному плані, але і наявність статистичних даних як на макро- так і на мікроекономічному рівні.

Велике значення при виборі теми дипломної роботи має освітленість її в літературі. По деяких темах є велика кількість публікацій, що свідчить про їхню розробленість. З одного боку, це полегшить студенту роботу над дипломним дослідженням, з іншого боку - наявність різноманітної літератури з теми ускладнить цю роботу: виділення якихось нових аспектів у досліджуваній проблемі; великий обсяг літератури, який потрібно переробити; внесення свого, нехай і невеликого, внеску в її висвітлення. Усе це необхідно враховувати.

Обираючи тему студент одночасно бере обов'язок її розкрити. Диплом, у якому тема не розкрита, вважається не виконаним і до захисту не допускається.

Неприпустимим є вибір однієї і тієї ж теми двома студентами однієї групи.

Вибрати тему диплома студенту можуть допомогти наступні рекомендації:

1. Ознайомлення з новітніми результатами досліджень у суміжних областях науки.

2. Аналіз досягнутого наукою й особисто конкретними вченими в розробці теми дослідження за допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, із залученням нових істотних фактів, виявлених студентом.

3. Істотну допомогу у виборі теми роблять ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями в спеціальній періодиці, а також бесіди і консультації з фахівцями-практиками, у процесі яких можна виявити важливі питання, ще мало вивчені в науці.

Теми дипломних робіт  закріплюються за студентами на підставі їхніх особистих заяв. Вибравши тему, студент повинний усвідомити, у чому складаються: мета, конкретні задачі й аспект її розробки. Для цього треба визначити, у чому є сутність пропонованої ідеї, новизна й актуальність теми, її теоретична новизна і практична цінність. Це полегшить оцінку й остаточне рішення вибору даної теми.

Обрана тема затверджується наказом ректора Харківського національного університету. Причому вона затверджується лише за умови забезпечення належного наукового керівництва.

Науковим керівником студента за представленням кафедри призначається, як правило, професор (доцент) кафедри статистики, обліку та аудиту, або найбільш досвідчені викладачі і співробітники економічного факультету.

Науковий керівник направляє роботу студента, допомагаючи йому оцінити можливі варіанти рішень, але вибір рішень - це ініціатива самого студента. Він, як автор виконуваної роботи, відповідає за прийняті рішення, за правильність отриманих результатів і їхню фактичну точність.

2.2. Складання плану дипломної роботи

Особливо велике значення має планування творчого процесу дослідника, що вперше приступає до написання серйозного наукового твору, яким є дипломна робота . Планування його роботи починається зі складання плану.

У вже підготовленій роботі слово "план" заміняється терміном "зміст", із указівкою номерів сторінок, з яких починається кожен розділ, підрозділ і т.д. Таким чином, він являє собою своєрідну наочну схему дослідження, що починається, тобто складений у визначеному порядку перелік розділів і розгорнутий перелік питань, що мають бути освітлені в роботі і зв'язані внутрішньою логікою наукового дослідження даної теми. Правильно побудований план роботи служить організуючим початком у роботі студентів, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладу.

Студент, що відображає в плані логіку наукового пошуку, відштовхується від загальнонаукових і спеціальних методів дослідження:

- сходження від абстрактного до конкретного;

- аналіз загального, особливого, одиничного;

- дослідження сутності явищ і форм їхнього прояву й ін.

Тому попереднє складання плану студентом йде по наступним крупним блокам:

- називаються розділи роботи, потім їхні підрозділи, пункти і підпункти;

- досліджується сутність, зміст явищ;

- аналізуються форми і механізми їхнього здійснення;

- пропонуються шляхи удосконалювання, оптимізації і т.д.

План на перших стадіях роботи дозволяє ескізно представити досліджувану проблему в різних варіантах, що істотно полегшує науковому керівнику оцінку загальної композиції і рубрикації майбутньої дипломної роботи.