Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 8

Помилки і графічні неточності, виявлені при оформленні роботи, можуть бути виправлені після акуратного підчищення або зафарбовування штрихом.

Скорочення слів і словосполучень приводять відповідно до державних стандартів:

ГОСТ 7.12-77 "Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати";

ГОСТ 7.11-78 "Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании произведений печати";

РСТ УРСР 1743-82 "Скорочення українських слів і словосполучень у бібліографічному описі".

Дипломна робота має бути зброшурована у твердій обкладинці.

3.3.2. Оформлення титульного аркушу

У дипломних роботах на титульному аркуші вказують: міністерство освіти та науки України, найменування університету, економічний факультет, кафедру статистики, обліку та аудиту, назву роботи, прізвище та по батькові студента, прізвище та по батькові, вчений ступінь і вчене звання наукового керівника, місто і рік виконання роботи. Ніякі скорочення в назві роботи не допускаються.

Титульний лист оформляється відповідно до додатка В.

3.3.3. Рубрикація

Основну частину дипломної роботи варто поділяти на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, що мають заголовки. Заголовки чітко і коротко відображати їхній зміст.

Заголовки розділів, а також слова "ВСТУП", "ВИСНОВОК", "ЗМІСТ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ" треба розташовувати в середині рядка без крапки наприкінці і писати (друкувати) прописними літерами, не підкреслюючи та відокремлюючи від тексту одним пропущеним рядком.

Переноси слів у заголовках не допускаються.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти основної частини дипломної роботи нумеруються арабськими цифрами, наприклад:

Розділ 1, підрозділ 2.1, пункт 2.1.1, підпункт 3.2.1.1 (Додаток Б).

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ". Наприкінці номера розділу має стояти крапка, наприклад: "1." Потім у тім же рядку йде заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера має стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Відстань (у тексті) між заголовками, заголовками і текстом - один рядок. Не допускається розміщати заголовки в нижній частині аркуша, якщо після заголовка розташований тільки один рядок.

3.3.4. Нумерація сторінок

Сторінки роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті без крапки наприкінці.

Титульний аркуш та зміст включаються в загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на них не проставляється.

Ілюстрації, таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок. Таблицю чи малюнок, креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщають у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Кожен розділ, "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВОК", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ" починається з нової сторінки. Ці сторінки не нумеруються, але включаються в загальну нумерацію роботи.


3.3.5. Графічний матеріал

Важливою складовою частиною дипломної роботи є графічний матеріал. Він повинний бути органічно пов'язаний зі змістом роботи та у наочній формі ілюструвати основні положення аналізу і проектування. Необхідна кількість, склад і зміст графічного матеріалу в кожному конкретному випадку визначається дипломником за узгодженням з керівником дипломної роботи.

Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, малюнки) варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, чи на наступній сторінці, якщо в зазначеному місці вони не уміщаються. При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані (примітки).

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу (додатку). Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу (додатка) і порядкового номера ілюстрації (у межах розділу чи додатку), між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Рис. А.1 (перший рисунок додатку А).

Назва міститься під ілюстрацією, через один рядок після зображуваного чи приміток до ілюстрації, посередині рядка. Наприклад: Рис. 2.1 Діаграма росту

Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, можна її переносити на інші, при цьому назву ілюстрації поміщають на першій сторінці. На наступних сторінках під ілюстрацією пишуть, наприклад: "Продовження рис. 2.1".

Якщо в дипломі представлена одна ілюстрація, то її нумерують за загальними правилами. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті, при цьому слово "рисунок" у тексті пишуть скорочено, наприклад: "на рис. 1.2". У повторних посиланнях на ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивися", наприклад: "див. рис. 1.3". Приклад оформлення ілюстрації наведено у додатку Д.

3.3.6. Таблиці

Цифровий матеріал рекомендується поміщати в роботі у виді таблиць. Таблицю варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, чи на наступній сторінці.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (додатку). У правому верхньому куті над відповідною назвою таблиці розміщають напис "Таблиця" із вказівкою її номера. Номер таблиці повинний складатися з номера розділу (додатка) і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Якщо в дипломі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.