Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 5

Третій розділ присвячується питанням аналізу чи аудиту об'єкту обліку. Розкривається технологія виконання аналітичних процедур: складання    програми, виконання оцінки діяльності відносно об'єкту обліку, виявлення впливу окремих чинників, виявлення резервів та рекомендації з їх використання. Показується технологія аудиту, в тому числі з використання автоматизованих систем.

Розділи поділяються на підрозділи в залежності від їх змісту (3-4 підрозділи в кожному розділі). Кожен розділ бакалаврської роботи завершується короткими висновками обсягом 0,5 -1 сторінка. Висновки мають містити суть результату даної частини дослідження, бажано з цифрами і фактами, що його підтверджують.

Загальні висновки бакалаврської роботи виконують роль закінчення, зумовленого логікою проведеного дослідження; це є синтез результатів та їх співвідношення із загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. У висновках формулюються практичні пропозиції удосконалення обліку, аналізу і аудиту, в галузі на конкретному підприємстві чи в установі щодо обраного об'єкту обліку.

До списку використаних джерел треба включати не тільки ті, що цитуються або згадуються у бакалаврської роботі, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки. Список використаних у бакалаврській роботі джерел має становити не менше 50 найменувань, оскільки облік, аналіз і аудит регулюється значною кількістю нормативних документів.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття бакалаврської роботи:

-  використовані   в   роботі   матеріали   про   діяльність   носія   об'єкту   дослідження (галузі, підприємства, установи);

-  таблиці допоміжних цифрових даних;

-  первинні документи, облікові регістри, звітні форми.

Структура дипломної роботи спеціаліста - це послідовність розташування її основних частин. Традиційно склалася наступна структура зазначеного наукового дослідження:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Розділи основної частини.

5. Висновок.

6. Список літератури.

7. Додатки.

Усі складові частини дипломної роботи мають бути логічно пов'язані між собою, доповнювати і поглиблювати один одного.

1. Титульний лист є першою сторінкою наукової праці й оформляється по строго визначеними правилами.

2. Зміст.

У ньому стисло представлені усі найважливіші смислові компоненти дипломної роботи, основні проблеми теми, що мають різні складові. Зміст включає вступ, усі заголовки основної частини роботи, висновок, список літератури, додатки. У змісті наводяться всі заголовки роботи і вказуються сторінки, з яких вони починаються.

Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх в іншому формулюванні, послідовності і співпідпорядкованості в порівнянні з заголовками в тексті не можна.

Заголовки однакових рівнів рубрикації необхідно розташовувати друг під другом. Заголовки кожного наступного рівня зміщують на три-п'ять знаків вправо стосовно заголовків попереднього рівня. Усі заголовки починають із прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують крапками з відповідним йому номером сторінки в правому стовпці змісту.

Назва всієї теми роботи і кожного з її розділів не мають збігатися. Така ж вимога у відношенні розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів роботи. Їхні формулювання мають відповідати визначеним вимогам: конкретність, відсутність двозначності, небагатослівність.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.

3. Вступ.

У вступі необхідно, виходячи з економічної ситуації в Україні, обґрунтувати актуальність вибраної теми, розкрити її теоретичне і практичне значення.

Тут звичайно освітлюється актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених задач, формулюється об'єкт і предмет дослідження, вказується обраний метод (чи методи) дослідження, повідомляється, у чому складається теоретична значимість і прикладна цінність отриманих результатів, а також відзначаються положення, що виносяться на захист.

Таким чином, вступ - дуже відповідальна частина дипломної роботи, оскільки він не тільки орієнтує на подальше розкриття теми, але і містить усі необхідні його кваліфікаційні характеристики. Структура вступу до роботи спеціаліста виглядає наступним чином:

- актуальність дослідження;

- мета;

- задачі дослідження;

- об'єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- методи дослідження;

- інформаційна база дослідження;

- наукова новизна одержаних результатів;

- структура дипломної роботи.

Актуальність означає ступінь важливості теми дослідження в даний момент і в даній ситуації для рішення поставленої проблеми. Це обов'язкова вимога до будь-якої наукової праці, тому цілком зрозуміло, що її вступ має починатися з обґрунтування актуальності обраної теми.

Застосування до дипломної роботи спеціаліста поняття "актуальність" має одну особливість. Диплом, як уже вказувалося, є кваліфікаційною роботою, і те, як його автор зможе вибрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з погляду своєчасності і соціальної значимості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість.

Від формулювання наукової проблеми і доказу того, що та частина цієї проблеми, що є темою даної роботи, ще не одержала своєї розробки і висвітлення в спеціальній літературі, логічно перейти до формулювання мети дослідження. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету.

Далі необхідно вказати на конкретні задачі, що мають бути вирішені відповідно до цієї мети. Це звичайно робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., установити..., виявити..., вивести формулу... і т.п.).

Формулювання цих задач необхідно робити як можна більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має скласти зміст розділів диплома. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів визначаються саме з формулювань задач дослідження.