Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 14

http: // www.ufs.kiev.ua                        Інформ. агентство "Укр. фінансовий

                                                                 сервер"

http: // www.dinai.com                          Компанія "Дінай"

                                                               - Інформаційна підтримка бізнесу;

                                                               - Законодавчі бази.

http: // www.info.resourcecorp.net        Компанія "ИнформРесурсАГ":

                                                                - Програма "Лоцман" – законод.база;

                                                                - Журнал "Обзоры зак-ва Украины";

http: // www.nau.kiev.ua                        Компанія "Информтехника".

                                                                  - Моніторинг законодавства;

                                                                  - Док-ти.

http: // www.liga.kiev.ua                       Новини, фінанс.інформ-ція, Бізнес-форум,

                                                                законод.база

http: // www.informjust.kiev.ua             Нормативні док-ти України

http: // www.ibtci.kiev.ua                       Проект по реформув. банківської системи

                                                                   України

http: // banker.kiev.ua                             Різна інформація про банки України

http: // members.xoom.com/hooke         Різна інформація про банки України

http: // www.meta.kharkiv.net/winp/finance   Укр. фінансовий сервер "Финансы"


Додаток Б

Приклад оформлення змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................... 4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

    1.1. Етапи підготовки, виконання і захисту дипломної

            роботи ............................................................................ 7

    1.2. Робота студента............................................................ 10

    1.3. Наукове керівництво.................................................... 15

РОЗДІЛ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ  ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

    2.1. Вибір теми диплома....................................................... 9

    2.2. Складання плану дипломної роботи........................... 26

    2.3. Підбор і вивчення літературних джерел і нормативних актів.......................................................................................... 33

    2.4. Збір і аналіз статистичного матеріалу........................ 37

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД РУКОПИСОМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

    3.1. Загальні вимоги до виконання диплому.................... 42

    3.2. Структура дипломного дослідження.......................... 45

    3.3. Оформлення дипломної роботи

    3.3.1 Загальні правила оформлення................................ 49

    3.3.2. Оформлення титульного листа.............................. 53

    3.3.3. Рубрикація............................................................... 57

    3.3.4. Нумерація сторінок................................................ 64

    3.3.5. Графічний матеріал................................................ 78

    3.3.6. Таблиці.................................................................... 87

ВИСНОВОК............................................................................... 96

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.......................................................... 100

ДОДАТКИ................................................................................. 104

АНОТАЦІЯ............................................................................... 107


Додаток В

Титульний лист дипломної роботи спеціаліста

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. Каразіна

Економічний факультет

Кафедра статистики, обліку та аудиту

"СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ОПОДАТКОВУВАННЯ

в УКРАЇНІ"

Дипломна робота спеціаліста

 Виконав:

 студент 5 курсу

 спеціальності 7.050.106

 "Облік та аудит"                   Іванов Віктор Андрійович

 Науковий керівник:

 канд. економ. наук,

 доцент                                  Сидоров Петро Петрович

Харків - 2006


Додаток Д

Приклад оформлення ілюстрації

Рис. 2.1 Динаміка коефіцієнтів абсолютної та загальної ліквідності по ВАТ «ТМП» за 2002 – 2005 роки


Додаток Е

Приклад оформлення таблиці

                                                                             Таблиця (номер)

                                            Назва таблиці

Головка

таблиці

Заголовки

граф

Підзаголовки граф

Рядки

Боковик                               Графи (колонки)

(заголовки рядків)

                                                                                                 Таблиця 1.2

Чисельність населення

(млн. осіб) 

Країна

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

Україна

49,3

48,7

48

47,6

47,3

Росія

146,9

146,3

145,2

145

144,2


Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічного опису

окремих джерел у списку літератури