Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 6

Обов'язковим елементом вступу є формулювання об'єкта і предмета дослідження.

Об'єкт - це процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет - це те, що знаходиться в межах об'єкту.

Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього і спрямовано основну увагу дипломника. Предмет дослідження визначає тему наукової праці, що позначається на титульному аркуші як її заголовок.

Обов'язковим елементом вступу наукової праці є також указівка на методи дослідження, що служать інструментом у добуванні та аналізі фактичного матеріалу. Це є необхідною умовою досягнення поставленої в роботі мети. Зокрема  в економічній науці застосовуються наступні методи: метод наукової абстракції; методи аналізу та синтезу; статистичні методи, зокрема групування, динамічні порівняння, графічний та табличний методи; історичний метод; економіко-математичні методи та багато інших.

У вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До них, зокрема, відносять інформаційну базу дослідження - конкретні матеріали, на яких виконана сама робота. Тут дається характеристика основних джерел одержання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Наукова новизна (для магістрів). При викладі наукової новизни отриманих результатів дають коротку анотацію підходів автора до нових наукових положень (рішень), запропонованих студентом особисто або тих, що підтверджують отримані раніше результати іншими науковцями.

Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

4. Розділи основної частини дипломної роботи.

Зміст розділів основної частини має відповідати темі роботи і цілком її розкривати. Ці розділи мають показати уміння дослідника стиснуто, логічно й аргументовано викладати матеріал, оформлення якого має відповідати вимогам, що висуваються до дипломних робіт спеціалістів.

Основна частина дипломної роботи спеціаліста складається, як правило, із трьох розділів.

Перший розділ носить загальнотеоретичний характер. У першому розділі роботи на основі узагальнення літературних джерел необхідно розкрити теоретичні основи і принципи організації обліку і контролю в Україні; визначити основні задачі і джерела інформації аудиту по досліджуваній темі; розкрити економічну суть господарського процесу, що вивчається; проаналізувати дискусійні питання і виказати власну думку по досліджуваній проблемі. Думки різних авторів необхідно підтвердити цитатами з обов'язковими посиланнями на використовувані джерела. Також необхідно дати оцінку законодавчої і нормативно-правової бази організації обліку і аудиту господарського процесу, що вивчається.

Обов'язково необхідно проаналізувати перевагу застосування тих або інших прийомів і способів документального і фактичного контролю, специфічних методів і прийомів,  вживаних при здійсненні аудиту і перевірок окремих сторін діяльності підприємств.

Теоретичні положення дослідження слід пов'язати з сучасними економічними проблемами України, регіону, міста. Для цього слід використовувати статистичні дані. На основі їх дослідження проаналізувати ступінь економічного розвитку держави, регіону, міста та визначити основні зміни, що відбулися з досліджуваної теми за 3-5 років. Тут же можливо визначити, який розмір надходження грошової маси доходів бюджету міста від проведених контрольних перевірок, здійснюваних контрольно-ревізійними органами і податковими адміністраціями, структуру бюджету  області, міста, району за 5 років та ін..

Окремо в першому розділі необхідно дати загальну характеристику вибраного об'єкту дослідження. Для цього необхідно привести і проаналізувати основні показники його діяльності за 3-5 років (виручку, собівартість, прибуток, рентабельність), визначити його фінансовий стан.

При викладі зазначених питань і проблем:

- критично розглядаються різні підходи до їхнього рішення, визначається відношення автора до дискусійних питань;

- враховується історичний і закордонний досвід рішення поставлених у роботі проблем, виявляються визначені закономірності і рекомендації з їхнього використання в економічній науці;

- аналізуються макроекономічні показники, що відповідають темі дослідження (у динаміці за кілька років).

Другий розділ носить аналітичний характер. У ньому дається глибокий аналіз складових частин предмета дослідження (класифікованих у першому розділі), з використанням різних методів дослідження, включаючи економіко-математичні.

У другому розділі роботи необхідно освітити організацію обліку і  своєрідність методик аудиту окремих видів фінансово-господарських операцій. Для ілюстрації окремих положень по вдосконаленню обліку, аудиту, розкриття методів контролю, обґрунтування висновків і пропозицій, необхідно в роботі привести фактичні дані зібрані в період переддипломної практики (факти порушень, міри по їх усуненню і попередженню), виконати аналітичні розрахунки, скласти таблиці. Тому збір фактичного матеріалу є одним з найвідповідальніших і найважчих етапів. Від того, як і наскільки правильно і повно зібраний фактичний матеріал, багато в чому залежить якість написання роботи. Тому, перш ніж приступити до збору матеріалу, слід ретельно продумати, який саме матеріал необхідний для роботи і скласти план роботи.

Так само необхідно провести аналіз причин виникнення надлишків і нестач на підприємстві, джерела їх погашення, проаналізувати практику застосування фінансових санкцій за ті або інші порушення. На основі проведених розрахунків необхідно зробити відповідні практичні зауваження.