Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. Каразіна

Економічний факультет

Кафедра статистики, обліку та аудиту

Навчально-Методичний посібник

З ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНИХ РОБІт

(ОБЛІК ТА АУДИТ)

Харків 2006


Рецензент:             Соболев В.М.., доктор економічних наук, професор

                завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту

  Харківського  національного університету ім. В.Н. Каразіна

Косата І.А., Слюніна Т.Л., Чуприна О.А.

Ч 45      Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт

             бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит). - Х.: ХНУ, 2006. - 61 с.

Подпись: В посібнику розглядається за окремими стадіями весь процес підготовки та захисту дипломної роботи спеціаліста: від вибору теми диплома, наукового керівника до правил оформлення самої дипломної роботи та захисту її в Державній екзаменаційній комісії. Автори дають рекомендації, ґрунтуючись на своєму багаторічному досвіді  наукового керівництва дипломними роботами на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету.
Особлива увага приділяється додаткам, в яких представлені  приклади оформлення титульної сторінки, таблиць, графічного матеріалу. Подаються назви найбільш відомих вітчизняних та зарубіжних періодичних видань та адреси сайтів Інтернету з обліково-аналітичної тематики.  
Видання призначається студентам, викладачам та науковим керівникам дипломних робіт.

ISBN   966-623-252-9

УДК 336.11:336.71(075.8)

ББК 65.261я73

ISBN   966-623-252-9

                                                       © Косата І.А.,Слюніна Т.Л.,Чуприна О.А., 2006

                                                        © Харківський національний

                                                            університет ім. В.Н. Каразіна 2006


ЗМІСТ

ВСТУП

Дипломна робота є самостійно виконаною роботою, що наближається до наукового дослідження та характеризує вміння студента самостійно поставити і запропонувати напрямки рішення наукової проблеми.

Дипломна робота є заключним етапом навчальної і наукової підготовки студентів на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету. Вона має показати зрілість випускника як фахівця, виявити загальнонаукову і спеціальну підготовку, вміння діалектично мислити і творчо застосовувати отримані знання до рішення конкретних наукових і виробничих задач. Дипломна робота покликана показати, наскільки студент володіє умінням аналізувати, узагальнювати, робити правильні висновки з результатів дослідження і працювати з літературою.

Мета виконання дипломної роботи:

- систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності, їхнє застосування при вирішенні конкретних практичних задач;

- придбання навичок самостійної творчої роботи;

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення і логічного викладу матеріалу.

У дипломній роботі студент повинен показати:

- міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння самостійно викладати  теоретичний матеріал;

- уміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, вирішувати практичні задачі, робити висновки й пропозиції;

- навички проведення аналізу й розрахунків, експериментування й володіння сучасною обчислювальною технікою;

- уміння грамотно застосовувати методи оцінки економічної й соціальної ефективності запропонованих заходів.

Загальними вимогами до дипломної роботи є:

- цільова спрямованість;

- чіткість побудови;

- логічна послідовність викладення матеріалу;

- глибина дослідження й повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації;

- стислість і точність формулювань;

- конкретність викладу результатів роботи;

- доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- грамотне оформлення.

Вимоги до дипломної роботи викладені в Положеннях "Про порядок присвоєння кваліфікацій бакалавра й спеціаліста та присудження відповідних учених ступенів", "Про підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах України".

У цьому навчально-методичному посібнику поставлена задача допомогти студентам у підготовці, написанні і захисті дипломних робіт. В його основу покладені вимоги державних стандартів з оформлення дипломних робіт, а також рекомендації різних довідкових матеріалів. Значне місце в роботі приділене порядку оформлення дипломної роботи, цитуванню джерел, використанню сучасних наукових методів, оформлення статистичного і конкретно-фактичного матеріалу.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Етапи підготовки, виконання і захисту                                                                                                       дипломної роботи

Процес підготовки і виконання дипломних робіт включає кілька етапів:

I. Підготовка до виконання дипломного дослідження:

- вибір теми  і затвердження її кафедрою;

- складання плану дипломної роботи;

- складання календарного плану виконання роботи;

- збір матеріалів, складання бібліографії, аналіз і узагальнення зібраного матеріалу.

II. Виконання дипломної роботи:

- письмовий виклад результатів дослідження;

- внесення виправлень і літературна обробка рукопису;

- перевірка тексту науковим керівником;

- оформлення дипломної роботи і додатків;

- рецензування дипломної роботи;

- складання відгуку науковим керівником про дипломну роботу  і здача її на перевірку завідувачеві кафедрою статистики, обліку та аудиту.

- підготовка студента до захисту:

    а) написання доповіді (тексту виступу);

    б) добір і оформлення необхідних наочних приладів для демонстрації під час захисту;

    в) підготовка відповідей на зауваження і пропозиції, що викладені в зовнішній рецензії і відгукові наукового керівника.

III. Захист роботи за процедурою встановленою кафедрою:

- доповідь студента;

- відповіді дипломника на питання членів екзаменаційної комісії і присутніх із проблем, що порушені у дипломі; 

- обнародування головою екзаменаційної комісії відгуку і зовнішньої рецензії на виконану дипломну роботу;

- відповіді студента на зауваження і побажання, відзначені в зазначених документах;

- заключне слово дипломника (за бажанням).

1.2. Робота студента

Студент разом з науковим керівником:

- уточнює коло питань, що підлягають вивченню;

- складає план дослідження і календарний план роботи на весь період із указівкою черговості виконання окремих етапів;

- систематично працює над літературою;

- займається збором і аналізом первинного матеріалу;

- постійно тримає зв'язок з науковим керівником;

- доповідає про хід роботи й одержує необхідну інформацію.

В міру написання окремих розділів студент представляє їх науковому керівнику, виправляє і доповнює роботу відповідно до отриманих зауважень.

У встановлений термін звітує перед керівником про готовність роботи, у необхідних випадках - перед кафедрою.

За вірогідність інформації, граматичні, стилістичні, редакційні компоненти й обґрунтованість прийнятих у дипломній роботі рішень відповідальність несе дипломник.

Для роботи студентів кафедрою статистики, обліку та аудиту розробляється загальний графік підготовки дипломних робіт.


1.3. Наукове керівництво

Безпосереднє і систематичне керівництво роботою дипломника покладається на наукового керівника. Основні обов’язки керівника:

- бере участь у розробці плану майбутньої дипломної роботи;

- надає студенту допомогу в розробці календарного графіка на весь період виконання диплома;

- рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні, архівні матеріали й інші джерела по темі;

- проводить систематично, передбачені розкладом бесіди зі студентом і дає йому консультації, що призначаються в міру потреби;

Похожие материалы

Информация о работе