Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 12

4.3. Процедура публічного захисту дипломної роботи

Захист дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів, виконаних на кафедрі статистики, обліку та аудиту здійснюється по акредитованих спеціальностях (IV рівень):

- 6.050.106 - "Облік та аудит";

- 7.050.106 - "Облік та аудит";

- 8.050.106 - "Облік та аудит".

До захисту допускаються студенти, що виконали усі вимоги індивідуального плану і навчальної програми.

Відбувається захист привселюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Вона носить характер наукової дискусії і відбувається в обстановці  вимогливості, принциповості і дотримання наукової етики, при цьому докладному аналізу мають піддаватися вірогідність і обґрунтованість усіх висновків і рекомендацій наукового і практичного характеру, що містяться в дипломній роботі.

На захисті зобов'язані бути присутні усі студенти відповідної навчальної групи.

Засідання Державної екзаменаційної комісії починається з того, що головуючий повідомляє про захист дипломної роботи, вказуючи її назву, прізвище, ім'я і по батькові її автора, а також доповідає про наявність необхідних у справі документів і коротко характеризує діяльність студента (його успішність, наявність публікацій, а також виступів на тему дипломної роботи на засіданнях наукових товариств, наукових кружків і т.п.).

4.4. Доповідь студента

Потім слово для повідомлення основних результатів наукового дослідження надається самому студенту. Свій виступ він будує на основі переказу заздалегідь підготовлених тез доповіді, які мають показати його високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію і здатність доступно викласти основні наукові результати проведеного дослідження.

Знайомлячи членів Державної екзаменаційної комісії і всіх присутніх у залі з текстом своєї доповіді, студенту потрібно зосередити основну увагу на головних підсумках проведеного дослідження, на нових теоретичних і прикладних положеннях, що ним особисто розроблені.

При необхідності варто робити посилання на підготовлені креслення, таблиці і графіки.

Оскільки не тільки зміст тексту доповіді, але і характер його прочитання (чи переказу) і упевненість відповідей на питання, що задаються, значною мірою визначають оцінку захисту, має сенс повідомити деякі правила публічного виступу.

Особливо важливо, щоб мова студента була ясною, граматично точною, упевненою, що робить її зрозумілою і переконливою. Це не означає, що доповідь готується в якійсь спрощеній формі, з огляду на те, що склад Державної екзаменаційної комісії представлений викладачами та фахівцями різних спеціальностей, що іноді дуже далекі від тематики дипломної роботи, що захищається. Навпаки, студенту необхідно поставити собі задачу зробити доповідь строго науковою, добре аргументованою за змістом. Тоді вона буде зрозумілою для широкої аудиторії фахівців.

Можна дати кілька порад, що допомагають студенту читати текст своєї доповіді:

- усі цифри в тексті записуйте тільки прописом, щоб не довелося рахувати нулі;

- виділяйте ключові слова підкресленням, жирним шрифтом чи маркером;

- залишайте великі поля при друкуванні, щоб можна було доповнити мову своїми зауваженнями;

- повторюйте іменники, уникаючи займенників;

- використовуйте прості слова і прості стверджувальні пропозиції;

- не перевантажуйте текст підлеглими реченнями.

Студент робить свою доповідь, стоячи за трибуною. Варто врахувати і таке питання, як вибір одягу. Це важливо для студента. Офіційність, акуратність, підтягнутість в одязі сприяють прихильному враженню до нього з боку членів Державної екзаменаційної комісії, а також усіх присутніх на захисті.

Після доповіді починається наукова дискусія, у якій мають право брати участь усі присутні на захисті. Члени Державної екзаменаційної комісії й особи, запрошені на захист, в усній формі можуть задавати будь-які питання з проблем, що порушені у дипломі, методів дослідження, уточнювати результати, пропозиції і рекомендації автора і т.п.

Відповідаючи на їхні питання, потрібно торкатися тільки змісту справи.

Перш ніж відповідати на запитання, необхідно уважно його вислухати. Бажано на задане питання відповідати відразу. При цьому треба враховувати, що чітка, логічна й аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити наступне.

Після виступу студента, головуючий зачитує відгук і рецензію на виконану дипломну роботу і надає слово дипломнику для відповіді на зауваження і побажання, відзначені в цих документах.

За бажанням студента йому може бути надано заключне слово, після якого можна вважати, що основна частина процедури захисту дипломної роботи закінчена.

На закритому засіданні членів Державної екзаменаційної комісії підводяться підсумки захисту і приймається рішення про її оцінку.

Загальна оцінка дипломної роботи складається з:

- оцінки її змісту науковим керівником, що знайшло відображення у відгуку;

- оцінки, що міститься в зовнішній рецензії;

- якості дипломної роботи;

- якості доповіді за змістом роботи;

- якості відповідей на задані питання;

- якості оформлення наочних приладів;

- ритмічності виконання студентом календарного графіка роботи.

Рішення про оцінку роботи приймається простою більшістю голосів членів комісії, що беруть участь у засіданні. При рівному числі голосів голос голови є вирішальним.

Відповідно до Положення "Про порядок присвоєння кваліфікацій бакалавра і  присудження відповідних вчених ступенів" результати захисту визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно". Після оформлення у встановленому порядку передбаченого процедурою захисту протоколу, оцінки об'являються головою Державної екзаменаційної комісії всім присутнім.

Державна екзаменаційна комісія приймає також рішення про видачу диплома з відзнакою і рекомендації відповідного студенту до аспірантури.

Потім голова повідомляє, що тим хто захистився, присуджується академічний ступінь спеціалістів, і закриває нараду.