Організація бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на малому підприємстві та шляхи їх вдосконалення (на прикладі ТОВ МП „Інвар”) (Рецензія на дипломну роботу) (Рецензія на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки спеціальності

7.050106 “Облік і аудит” V курсу інженерно-економічного факультету

Національного університету кораблебудування

ім. адм. Макарова

Паладько Вікторії Сергіївни

На тему: „Організація бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на малому підприємстві та шляхи їх вдосконалення

( на прикладі   ТОВ МП „Інвар” )”

Актуальність теми дипломної роботи визначається необхідністю правильної організації бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на малому підприємстві. Мале підприємство – це атрибут, невід’ємна складова будь-якої господарчої системи, без чого економіка і суспільство не може розвиватися і існувати.

Дипломна робота виконана на достатньо високому методологічному та теоретичному рівні.

В роботі розглянуто  законодавчо-нормативну базу з організації бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на малих підприємствах України, опрацьовано теоретичні аспекти бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на малих підприємствах, надано виробничо-економічну характеристику ТОВ МП „Інвар”, проведено дослідження існуючого стану організації бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на підприємстві та виявлені недоліки, зроблені рекомендації щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво на            ТОВ МП „Інвар”, які носять обґрунтований характер і можуть бути використані у практичній роботі підприємства.

На мій погляд, позитивним в роботі є те, що автором зроблені конкретні висновки по розділам та внесені пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи організації бухгалтерського обліку і аналізу витрат на виробництво, які мають практичну цінність і можуть бути застосовані в діяльності ТОВ МП „Інвар”.

Вважаю, що робота відповідає поставленим вимогам, рекомендується до захисту державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Облік і аудит» та заслуговує оцінки “відмінно”, а автор – присвоєння кваліфікації „економіст-бухгалтер”.

            Рецензент  

Головний бухгалтер

ВАТ НДІ „Центр”                                                                             Г.Д. Курнікова

Похожие материалы

Информация о работе