Держава і право Византії, Арабський халіфат, страница 7

У сфері кримінального права шаріат розподіляє злочини, за які слідує відповідальність тілом і життям, і , за які може бути сплачений штраф. Життям або тілом злочинець платився у випадку крадіжки або розбою - відсічення руки; перелюбство дружини, вбивство при розбої - смертна кара. За умисне або необережне вбивство, нанесення каліцтв і ран слідував в основному штраф.

Шаріат признає кровну помсту. Вбивця може бути пробачений, якщо родичі згідні виплатити викуп. Вбивство жінки виплачувалося у половинному розмірі, "невірного" - в одній третині. Співучасники, приховувачі і підсобники злочину до суду не залучалися.

Розгляд судових справ проводився у мечетях публічно, адвокатів не передбачалося. Не залежно від складності справи кадій повинен був вирішити її на протязі дня. У порушені справ, крім державних, були зацікавлені позивачі, а не державні органи. У той же час оцінка доказів не впливала на рішення кадія. Він в будь-який момент міг зупинити розгляд справи і винести вирок. Не рівнозначно розглядалися свідчення свідків. Для повного доказу по справі вимагалися свідчення двох правовірних мусульман. Свідчення жінки вважалося половинним. Велике значення у свідченні мала клятва з посиланням на Аллаха. Інколи вона навіть визволяла звинуваченого від відповідальності.

Зноски та примітки:

1. История южных и западных славян / Под ред. С. Никитина, Й. Белявской, Й. Частухина.-М., 1957.-С. 11.

2. Основи політичної думки / За ред. Б. Кухти. - С. 46.

3. История Украинской ССР / Под общей редакцией Ю. Кондуфдора. - К., 1681.-С. 282.

4. Хрестоматия по всеобщей истории государствай права. -Т.1.-С. 141.

5. Поснов М.З. История христианской церкви (от раздела Церквей - 1054 г.). Брюссель; К., 1991. - С. 269.

6. Черниловский 3. Всеобщая история государства и права. - М., 1996. - С. 204.

7. Книга для чтения по истории средних веков. - С. 31.

8. История средних веков. В 2 ч. / Под ред. С. Сказкина. - М., 1977. - Т.1. _ С. 137.

9. История стран Азии и Африки. В 2 ч. / Под ред. Ф. Ацамбы, 3. Лапиной, М. Мейера. - М., 1987. - Ч. 1. - С. 4.

10. История государства и права зарубежньых стран / Под ред. О.А. Жидкова и

Н.А. Крашенинниковой - С. 370. 11 .Миркина 3., Померанц Г. Великие религии мира. - М., 1995. - С. 167.


ЛЕКЦІЯ ВОСЬМА

АНГЛІЙСЬКІ БУРЖУАЗНІ РЕВОЛЮЦІЇ XVIIв. КОНСТИТУЦІЙНА МОНАРХІЯ У АНГЛІЇ (XVIII- початок XXв.)

1. Хід і наслідки англійської революції середини XVII в.

2. Реставрація Стюартів. «Славнозвісна революція» 1688 р.

3. Парламентська монархія в Англії в XVIII стст.

4. Еволюція державного ладу Великобританії в XIX - початку XX стст.

І питання

Основний зміст періоду Нового Часу в історії розвитку суспільства характеризується виникненням і розвитком буржуазної держави і права. У багатьох країнах світу цьому передували соціальні вибухи - буржуазні революції як одна з найбільше радикальних форм приведення суспільних відносин у відповідність продуктивним силам, що розвиваються. Для подальшої успішної еволюції суспільства було необхідно, щоб форма держави, його правова система не мішали, а сприяли цьому.

Таким чином, зміст преобразовательних процесів у сфері держави і права XVII-XIX стст. полягав у розчищенні шляху для плідної діяльності людини у всіх областях його життя. Передумови для цього найбільше характерно проявилися в європейській історії XVII-XIX стст. і були пов'язані в економіці - із виробництвом на основі поділу праці і першочерговим нагромадженням капіталу у релігії і культурі - із Реставрацією і Відродженням, в ідеології - із доктринами звичайного права і Суспільного договору.