Відповіді на екзаменаційні питання № 1-30 з дисципліни "Політологія" (Формування політичних доктрин. Давньоримська політична думка. Екстремістські ідеології), страница 2


3.Людина прагне до “спільного співжиття”, розвиток суспільства йде від сім’ї до общини, а від неї – до держави. Держава не виділяється із суспільства. Громадяни – частина єдиної політичної спільності. Вони є вільними. Вказував на небезпеку глибокої нерівності, що призводить до переворотів. Фундаментальним принципом політики є принцип рівноваги (“золотої середини”)- це вміння піднятись над крайнощами. Причина політичної нестабільності – відсутність рівноваги між двома полюсами – багатими і бідними. Звідси необхідність постійної турботи про зростання і зміцнення “середнього класу”

Головна увага приділяється державному влаштуванню, перш за все, верховної влади. Форми державного устрою розділяє за двома критеріями: кількість правителів і мета правління. Правильні-монархія, аристократія, політія, де метою є загальне благо; неправильні-тиранія, олігархія, демократія, де метою є особисте благо правителів. Найбільш доцільна влада багатьох, що правлять в інтересах більшості.Найгіршим із усіх видів є тиранія, бо стоїть далі від самої суті державного влаштування, до неї примикає олігархія, а демократія є найбільш помірною серед недоцільних форм.Верховною владою в державі повинно володіти правильне законодавство, а службові особи можуть мати вирішальне значення лише в тих випадках, коли закон не може дати чітку відповідь.Погляди Аристотеля звільняють політичну думку від платонівської ідеалізації. Платонівська суспільна диференціація змінюється  соціальними функціями та віковим розподілом. Громадяни поліса в молодості виконують військові функції, а в старості – радницькі. Фізична праця є справою рабів. Для запобігання політичних переворотів принцип рівності слід доповнювати принципом політичної справедливості. Остання можлива тільки у відносинах між вільними і рівними людьми і втілюється у політичній формі володарювання. Справедливо і те, що одні люди за своєю природою вільні, а інші – раби. Стосунки між ними перебувають поза політичною сферою. Критерій справедливості – право як норма політичного спілкування. Право – виключно політичний інститут. Неполітичного права не існує. Воно складається із природного права, адекватного політичній сутності людини, і умовного (позитивного), встановленого людьми, що поділяється на писане (закони держави) і неписане (звичаї). Політичне правління є правлінням законів. Будь-які політичні інституції повинні мати правовий характер. Політична якість закону визначається його відповідністю політичній справедливості та ідеї права. Держава, є найважливішим гарантом проти насильства в суспільному житті. Аристотель вперше в історії політико-правової думки сформулював настанови про три елементи влади – законодавчу, виконавчу і судову.


4. У вченні про державу Платон виходить із того, що існує ідеальна модель і її багатократні викривлення у реальній дійсності. Представлена концепція ідеальної держави виступає своєрідною проекцією потустороннього царства духу на бренне земне існування. Основою ідеальної держави є справедливість, яка полягає в тому, що кожен повинен займатись тим видом діяльності, який найбільше відповідає його натурі. Держава стане ідеальною тільки тоді, коли кожен її громадянин перебуватиме у згоді із власною сутністю. Оскільки між людьми існують індивідуальні відмінності, то поділ суспільства на філософів-правителів, воїнів і ремісників-виробників теж буде закономірним і тотожним трьом основам людської душі – розумному, розлюченому і жаданому.Платон пропонує особливу систему виховання майбутніх правителів, яка націлена на зміцнення духу і тіла. Для забезпечення солідарності і однодумства двох вищих верств пропонується встановити спільність майна.

В ідеальній державі інтереси кожного громадянина тотожні суспільним інтересам. Її головною метою є забезпечення умов для добропорядного життя максимальної кількості громадян. Адекватною політичною формою ідеальної держави вважалась аристократична республіка спартанського зразка.