Теоретичні аспекти реалізації діяльнісного підходу у виховані підростаючого покоління. Розвиток творчої особистості учня як мета виховання

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти І науки україни

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

Науково-дослідна робота студентів

       (виконання курсової роботи з педагогіки)

Навчально-методичний посібник

КІРОВОГРАД – 2009


Становлення системи освіти України, орієнтованої на входження у світовий освітній простір, зумовлює нові вимоги до вищої освіти, до наукової компетентності фахівця – людини, яка творчо мислить, свідомо орієнтується в інформаційному та науковому просторі. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці. Сьогодні триває перехід від практики авторитарної педагогіки до ідей гуманістичного розвитку особистості, від накопичення знань як самодостатнього процесу до виховання вміння оперувати здобутими знаннями, від фрагментарної до безперервної освіти, від фронтальної організації навчання до індивідуальної.

Нова освітня парадигма потребує оновлення фахової освіти майбутнього вчителя. Цей процес супроводжується істотними змінами в навчальних методиках педагогічних вищих навчальних закладів. Зростання вимог до професійної підготовки вчителя вимагає якісно нового теоретичного та методичного забезпечення науково-дослідної діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Успішне оволодіння навичками педагогічного дослідження майбутнього вчителя допоможе їм органічно включитися в педагогічну діяльність і відразу розпочати практичне застосування наукових знань у школі.

Науково-дослідна діяльність у педагогічному університеті становить систему, яка передбачає формування у студентів умінь аналізувати науково-методичну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій, дипломній або магістерській роботах.

Цей посібник призначений для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання.

Мета посібника – висвітлити теоретичні основи та надати практичні рекомендації з підготовки, структурування, оформлення та захисту курсових (дипломних) робіт з педагогіки, що є важливим етапом формування фахових знань і вмінь майбутнього вчителя-дослідника в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

При підготовці посібника використано державні стандарти України й інструкції, що визначають порядок виконання педагогічного дослідження та правила оформлення його результатів, а також нормативно-довідкові матеріали з вимогами до студентських наукових праць.

Посібник складається з чотирьох розділів, які є систематизованим викладом необхідних для студентів знань про педагогічне дослідження. Текстовий матеріал посібника супроводжується конкретними прикладами, переліком типових помилок, що виникають у процесі роботи над педагогічним дослідженням тощо.

Ознайомлення з матеріалами посібника буде корисним студентам, магістрам, викладачам, учителям, науковцям-початківцям та всім, кого цікавлять проблеми педагогічного дослідження.

І. КУРСОВА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ ЯК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Загальна характеристика курсової роботи з педагогіки.

Курсова (дипломна, магістерська) робота є певним завершеним етапом підготовки майбутнього вчителя і має спрямований дослідницький характер.

Курсова робота з педагогіки це самостійне навчально-наукове педагогічне дослідження студента, яке виконується з теми певного розділу курсу педагогіки.

Згідно з „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України” курсова робота виконується студентами з метою закріплення, поглиблення й узагальнення здобутих за час навчання знань та застосування їх до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконання курсової роботи дає змогу: систематизувати здобуті теоретичні знання з педагогіки, перевірити якість цих знань; виявити здатність студента до самостійного осмислення  проблеми, творчого, критичного її дослідження та вміння збирати, аналізувати й систематизувати літературні (архівні) джерела; перевірити здатність застосовувати здобуті знання при вирішенні практичних завдань та рівень володіння навичками сучасних методів дослідження й уміннями формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з  предмета дослідження; проконтролювати вміння студента правильно  організувати  свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

До курсових робіт з педагогіки ставляться такі основні вимоги:

·  актуальність тематики, відповідність її сучасному стану та перспективам розвитку педагогічної науки, практичним завданням освітньої сфери;

·  вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з досліджуваної теми;

·  вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та стану її сучасного розв’язання, а також передового досвіду роботи освітніх установ;

Похожие материалы

Информация о работе