Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 2

5.8.3.       Рекомендації по оформленню завдання № Д.3. Опис таблиць маршрутизації... Ошибка! Закладка не определена.

5.8.4.       Рекомендації по оформленню завдання № Д.4. Аналіз інформації по заголовку листа E-mail         Ошибка! Закладка не определена.

5.8.5.       Рекомендації по оформлению завдання № Д.5. Розробка тестування та регістрація сайту       Ошибка! Закладка не определена.

Висновок..................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Додатки

Додаток А. Титульный лист контрольного завдання. (1)

Додаток Б. Приклади та рекомендації по виконанню розділу  контрольної роботи №1 «Загальна характеристика об‘єкта автоматизації (підприємства)» і  «Опис комп‘ютерної мережі підприємства»(2)

Додаток В. Аналіз заголовка листа (1)

Додаток Г. Характеристика власника адресів відправника (3)

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

1.  Введення

Дисципліна "Комп‘ютерні мережі" являється спеціальною дисципліною, направлена на підготовку спеціалістів., працюючих на посадах інженера по комп‘ютерним системам, адміністраторів систем, адміністраторів мереж і систем, аналітиків комп‘ютерних систем, програмістів. Курс базується на дисциплінах "ЭВМ", "Системне програмування и операційні системи", "Системне и мережне програмне забезпечення".

При вивченні дисципліни вимагається повторити розділи математики, торкаючихся теорії моделювання, теорії масового обслуговування, а також розділи спеціальних дисциплін, касающиеся технологій проектування і технологій побудови комп‘ютерних мереж.

Навчальні заняття охоплюють теоретичні питання, які розглядаються в лекційній частині (6 год), и методику формування практичних навиків, придбаних в процесі виконання лабораторних робіт (10 год). Основний матеріал винесений на самостійну роботу. Перевірка засвоєного матеріалу виконується в процесі виконання домашніх контрольних комплексних завдань.

Лабораторні роботи базуються на теоретичному матеріалі лекційних розділів и орієнтовані на формування знання студентів  о існуючих інформаційних технологій комп‘ютерних мереж. Лабораторні роботи проводяться в комп‘ютерних класах обчислювального центра і лабораторій кафедри.

До початку екзамену всі лабораторні роботи і контрольні завдання повинні бути здані.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладу дисципліни

Метою курсу є вивчення основних положень експлуатації, використання та розробки елементів  мережних систем. Викладання курсу "Комп’ютерні  мережі" передбачає  наявність у студентів попередніх знань з технічного та програмного забезпечення обчислювальних систем в обсязі загальноосвітніх дисциплін цього напрямку, що викладаються в технічних  вузах.

2.2. Програма знань та навичок

          За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

- ЗНАТИ:

системи класифікації мережних систем;

основні характеристики інтерфейсів та засобів апаратної реалізації мережних протоколів;

основні методи створення та експлуатації комп'ютерних мереж;

протоколи функціонування мережних систем;

процедури алгоритмізації протоколів мереж;

- ВМІТИ:

здійснювати настроювання, встановлення та організовування роботи спеціалізованих мереж на базі операційних систем Windows хх, NetWare, Linux;

здійснювати сполучення різнорідних мереж;

оцінювати ефективність функціонування мережних систем.

Перелік забезпечуючих дисциплін

Таблиця 1.1

Забезпечуючі дисципліни

Використовується

в семестрі

Семестр

Назва

Розділ

1,2

Основи програмування та алгоритмічні мови

Програмування на високорівневій мові.

6

3

Основи дискретної математики

Теорія графів, теорія множин

6

4

Системне програмування і операційні системи

Мережні функції операційних систем, процеси і механізми їх взаємодії

6

5

Методи та засоби комп'ютеризованих інформаційних технологій

Теорія кодування

6

6

Системне мережне програмне забезпечення

ОС NetWare,

Архітектура Unix

6