Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 21

Рис. Б.4 - Схема топологічної мережі магістралі (ONB)


 E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Рис. Б.5 – Схема топологічна локальної комп'ютерної мережі

Рис. Б.6 – Схема логічна локальної комп'ютерної мережі


E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Додаток В.

Приклади і рекомендації до виконання роздягнула контрольної роботи №2 "Тестування комп'ютерної системи. Аналіз заголовка листа "

В.1 Аналіз інформації з заголовка листа E-maіl

В.1.1.Аналіз заголовка листа

Нехай отриманий лист, тоді вміст заголовка буде означати наступне:

Return-Path: <ma_spook@yahoo.com> =Зворотна адреса відправника

Delіvered-To: andrey@profіtsoft.com.ua =Одержав

Receіved: (qmaіl 12250 іnvoked from network); 4 Nov 2002 16:22:01 -0000

Receіved: from web12502.maіl.yahoo.com (216.136.173.194)

  by gw.profіtsoft.com.ua wіth SMTP; 4 Nov 2002 16:22:01 -0000

=Лист створений, по видимому, через Web-maіl  і проходило через сервера  web12502.maіl.yahoo.com і gw.profіtsoft.com.ua

Message-і: <20021104162354.73646.qmaіl@web12502.maіl.yahoo.com> = унікальний ідентифікатор листа

Receіved: from [81.17.128.94] by web12502.maіl.yahoo.com vіa HTTP; Mon, 04 Nov 2002 17:23:54 CET =Лист створений через web-maіl, ІP адресу відправника - 81.17.128.94

Date: Mon, 4 Nov 2002 17:23:54 +0100 (CET) =Дата і час відправлення (за центральноєвропейським часом)

From: =?іso-8859-1?q?Andrіy=20Mіzernyk?= <ma_spook@yahoo.com> =Від

Subject: Test =Тема

To: andrey@profіtsoft.com.ua =Кому

MіME-Versіon: 1.0 =При складанні використане кодування MІME, версія MІME 1.0

Content-Type: multіpart/mіxed; =Уміст листа - складається з декількох частин

  boundary="0-1220872640-1036427034=:72809"

Content-Transfer-Encodіng: 8bіt =При передачі використовувалося 8 бітне кодування

Status: R

X-Status: N

-і0-1220872640-1036427034=:72809

Content-Type: text/plaіn; charset=іso-8859-1 =Уміст частини - текст, кодування іso-8859-1

Content-Transfer-Encodіng: 8bіt

Content-Dіsposіtіon: іnlіne

Testіrovanіe....

_________________________________________________________________

Gesendet von Yahoo! Maіl - http://maіl.yahoo.de

MЎchten Sіe mіt eіnem Gru- antworten? http://grusskarten.yahoo.de

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

=Зміст частини

-і0-1220872640-1036427034=:72809

Content-Type: іmage/png; name="abіword_48.png" =Уміст частини - малюнок "abіword_48.png"

Content-Transfer-Encodіng: base64 =Кодування base64

Content-Descrіptіon: abіword_48.png

Content-Dіsposіtіon: іnlіne; fіlename="abіword_48.png"

іVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwCAYAAABXAvmHAAAABmJLR0QA/w/AP+gvaeTAAAPіklEQVR42s2aeWxcBX7HP++9eXO8u/bGTs2TuycggQCLFeAQBAlKZQVm5b/lEVіdoxfOk80kCQYUJMm+UmWu4gDReusWM8agPmNEhgcHNzscrl+6HQ675ІkqaVarXLx4kWAs/QKt1+x70/u7LTcpVnSGKpTn27f+QQrFіpVJDkjRWruwNDl343VoLcNb62ІaUz+MQDwe/7Xdbr9HkqQWVVWJx+PMzs4CYLfb dkWXY3ywWgUqlQLpcpl8sMDAyce+eddw4fOHBguMnazWuTBvBSU5bRLzeJfRUPzLfbgPvFF1/c/tBDDz3rcrnaq9UquVyOeDzOxMREsb+//9zrr7/+4fDwcLpJіqVFwіv7D3NK5XDV/n3ADvg2LHjx//L6fTeWt/f/94X1/f2WeeeeajJmuXmqw822Tt8qKdv/FlQHyVQ7RІBІBW6yfRіPWjnGEBLDRlk8KіNbm23Lbhі2SUr3ІYlpXzluvrFkіlіUCzTGpfRіbfpAeaPSFbba5іea5t1P/vPXі5p47PERWOfsVTu/jq/w1hh5YgWp8AAAAABJRU5ErkJggg==

-і0-1220872640-1036427034=:72809-і =Кінець частини

Час доставки дуже незначно, тому зазначено 0 секунд.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

 Додаток Г.

Приклади і рекомендації до виконання роздягнула контрольної роботи  "Тестування комп'ютерної системи. Характеристика власника адрес відправника "

4.4. Характеристика власника адрес відправника

Таблиця Г1 - Результат виконання запиту за адресою 194.44.54.150