Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 4

Комутація даних. Віртуальні канали. Адресація. IP адресація. Маршрутизація. RIP, TCP/IP.

2

11

Мережі Х.25 та . Frame Relay

2

12

Мережі ISDN та xDSL. Модемні технології

2

8

Мережі WLAN

2

Високошвидкісні мережі ATM

2

12

Підсумок

10

8

16

Всього за 6-й семестр

34

20

54

4.2. Лабораторні роботи

4.2.1 Весняний семестр

зміст. модулю

Теми занять

обсяг, год.

рейт. оцінка або ваг. Коеф.

літер. джер.

1

2

3

4

5

1.

Тестування мережних робочих станцій на платформі Windows XP

4

2.

Тестування мережевих робочих станцій на платформі Linux

4

3

Аналіз стеку протоколів

4

4

Організація зв’язку по комутуємому та виділеному каналу (модеми)

4

Загальна кількість

16

Лабораторні заняття

У процесі підготовки до виконання лабораторних робіт та оформлення результатів студент зобов’язаний виконати самостійну роботу в обсязі  6 годин із розрахунку - 2 години на 1 роботу. Звіти готуються у електронному вигляді в HTML форматі та оформлюються як розділ персонального web-сайту.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

1.3.2.3 Самостійна робота

Таблица 2.4 - Самостійна робота

Форми самостійної роботи

Обсяг

(год.)

Підготовка до лабораторних робіт (табл. 2.3, 3 роботи)

Підготовка до практичних занятть (3 заняття, табл. 2.4 ):

Використання індівідуальних контрольних та розрахункових завдань (розд. 5)

1

Розробка схем комп'ютерної корпоративної мережі.

2

Вирішення задач.

3

Описання профіля модема на основі команд и регістрів

4

Описання конфігурації мережевої карти (адаптера)

5

Описання сервису

6

Описання політик операційної системи

7

Описання таблиць маршрутизації

8

Описання заголовка електроного аркуша  (E-mail)

9

Розробка тестування та регістрація сайту

10

Відповіді на питання

Теми для самостійного вивчення  (табл. 2.2)

Всього годин

1.4.Система атестації

Студент повинен виконати всі завдання по кожному модулю и всі вимоги по вивченню дисципліни. Всього нараховується 3 модуля. Для успішної здачі екзамену потребується виконати всі види робіт.

До екзамену повинні бути здані всі контрольні роботи, відпрацьовані і захищені всі лабораторні роботи. В випадку не відпрацювання навіть однієї лабораторної роботи студент до  екзамену (заліку) не допускається. Оцінка виставляється, виходячи з оцінок по захисту лабораторних робіт, відповідей на запитання на екзамені і виконаних завдань контрольної роботи. Відмінна оцінка виставляється тільки при вимозі виконання додаткових завдань.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Таблиця 2.5 – Система оцінювання знань студента.