Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 9

4. Що повинно бути виконано на рівні адміністрування мережі для підвищення її  ефективності?

5. Які показники функціонування мережі використовуються для визначення ефективності її роботи і як вони оцінюються ?

6.Які засоби аналізу ефективності роботи мережі надають мережні операційні системи?

7. Які пpогpамні засоби аналізу ефективності роботи мережі існують?

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

5.КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

5.1Загальні рекомендації

Результати самостійного вивчення повинні бути оформлені  в вигляді окремої контрольної роботи, що включає результати по усім завданням. При цьому слід пам‘ятати, що від кількості  вирішених завдань залежить екзаменаційна оцінка (див. табл. 2.4, 2.5). Всього 5 завдань обов‘язкових до виконання. Завдання Д.1- Д.5 -  додаткові. При виконанні студентом не свого варіанта завдання не зараховується.

Методика вивчення даної дисципліни і  методика проведення консультацій припускає, що студент має власний почтовий ящик в Інтернет, наприклад, на сайтах ukr.net, mailru.com, yahoo.mail, ua.fm, mail.ru. Бажано, щоб студент мав власну  web-сторінку, яка відповідає вимогам CV, наприклад,  ( httр: //www.cc.jyu.fi/atk/eng/).

5.2Особливості оформлення звітних материалів по контрольним роботам і індивідуальним завданням

Завдання зв‘язані з лабораторними роботами і лекційними заняттями. Закріплення деяких питань, розглянених при виконанні контрольних робіт,  здійснюється на практичних заняттях.

Для виконання завдань в більшості випадків вимагається використовувати комп‘ютер. Допускається, що кожний студент має доступ до обчислювальної техніки (мережна операційна система) і до комп‘ютерної мережі.

Обчислювальна  техніка може бути використана:

-  для закріплення питань, вивчених в рамках лабораторного практикуму;:

- для оформлення пояснювальної записки контрольної роботи.

Використання обчислювальної техніки може допомогти розібратися з питаннями, які стосуються технологій програмування і проектування:

-   вивчення  мережних технологій;

-  вивчення  мережних операційних систем;

-  вивчення організації зв’язку по модему;

-  вивчення технологій підключення робочих станцій в мережу.

Таблиця 5.1 - Перечень обов‘язкових завдань

1

Розробка схем комп'ютерної корпоративної мережі.

2

Вирішення задач.

3

Опис профілю модему на основі команд та регістрів.

4

Опис конфігурації мереженої карти (адаптера).

10

Відповіді на питання

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Д.1

Опис сервісу

Д.2

Опис політик операційної системи

Д.3

Опис таблиць маршрутизації

Д.4

Опис заголовка електронного листа  (E-mail)

Д.5

Розробка тестування та регістрація сайту

5.1Рекомендації по оформленню завдання № 1

5.3.1Общие рекомендації

Ця частина роботи складається з деяких завдань, перелік яких приведений в таблиці 5.2.

Для виконання всіх завдань слід вибрати об’єкт автоматизації. Об’єктом автоматизації являється певне підприємство. Автоматизації підлягає бізнес-процеси цього підприємства. Комп‘ютерна мережа  забезпечує автоматизацію вирішення задач на підприємстві.

Таблиця 5.2 – Структура контрольної роботи №1

Найменування завдань

Об’єм сторінок

Титульний лист

Зміст

1.Загальна характеристика підприємства (об‘екта автоматизації)

1.1. Цілі діяльності підприємства

0,5

1.2. Види діяльності: (торгівля.., надання послуг...)

0,5

1.3. Перелік бізнес-процесів

0,5-1

2.Загальний опис комп‘ютерної мережі  об’єкта автоматизації

2.1.Планування комп‘ютерної мережі

2.2.Вибір архітектури мережі (архитектура апаратних засобів і програмних засобів)

1-2

2.3.Проектування комп‘ютерної мережі

2.3.1.Топологічна структура мережі WAN

1

2.3.2.Топологічна структура мережі ONB

2.3.3.Топологічна структура мережі LAN

2.4. Специфікація програмного і апаратного забезпечення