Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 3


E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

1.1.Лекційні заняття

Дисципліна побудована за модульною структурою. Всього 5 модулів. Кожен модуль включає набір лекцій, лабораторні роботи та завдання на самостійну проробку.

Таблиця 2.1 - Структура дисципліни, що вивчається

Номер теми

Назва розділу або теми

1,2

Теоретичні основи побудови мереж. Основні положення передачі даних та інформації в комп'ютерних мережах

3

Базові компоненти та технології мереж Апаратні компоненти мереж, мережні ОС, сервіси комп'ютерних мереж

4

Протоколи та технології мережі LAN. 

5

Протоколи та технології мережі WAN Багато-сегментні та глобальні мережі (WAN)

Всього годин  - 6

1.2.Розділи програми, що пропонуються для самостійного вивчення

Залік кред

Змістов. мод.

Назва та зміст змістовного модулю

Розподіл часу за видами занять,

год.

Рейт. оцінка

лк

лб

пз

срс

кз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

1.

Тема 1. Ведення

1.1.Предмет, ціль і задачі курсу. Класифікація мереж. Термінологія. Глосарій.

2

1

Тема 2. Теоретичні основи побудови мереж

3

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

2.1. Мережні технології. Сигнали і повідомлення. Поняття інкапсуляції і стека протоколів. Кадри, пакети, дейтаграми, сегменти.Модель мережі. Процеси, протоколи, інтерфейси (ISO, IEEE, MAP/TOP)

2

5

 

Тема 3. Базові компоненти та технології мереж

5

акр

 

3.1. Кабельні системи. Повторювачі, мультиплексори, концентратори, комутатори, роутери.

2

 

3.2. Мережні операційні системи 

2

8

5

 

3.3. Сервіси комп’ютерних мереж

2

5

 

Підсумок                                       

10

8

16

Тема 4. Протоколи та технології мережі LAN

 

4.1. Протоколи HDLC, LAPB, PPP, SLIP. Механізми керування потоками ( тайм-аут, квитанції. .Інтерфейси ODI, NDIS

2

7

дкр

 

4.2. Методи доступу до середовища. Стандарти IEEE 802.3, 802.4, 802.5.

2

13

 

4.3. Архітектура локальних мереж: Ethernet

2

4

5

 

4.4. TokenRing FDDI

2

 

4.5. VLAN та комутатори, що керуються

2

4

 
 
 

Підсумок

10

8

16

3

4

5

6

7

8

9

 

Тема 5. Протоколи та технології мережі WAN

11

 

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc