Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 8

 та  - відповідно критичні нормальні та критичні місцеві напруження, визначаються в залежності від співвідношень  та :

а) Якщо , напруження  визначається за формулою (3.48), а  за формулою:

,                                                 (3.52)

де  - коефіцієнт, що приймається для зварних балок за таблицею 23 [1] в залежності від співвідношення  та значення , визначеного за формулою (3.46);  - умовна гнучкість, визначається за формулою:

,                                                   (3.53)

де  - відстань між основними поперечними ребрами жорсткості;

 - товщина стінки балки.

б) якщо  і співвідношення  більше величин, які наведені в табл. 24 [1], напруження  визначається за формулою:

,                                (3.54)

а напруження  за формулою (3.52), в якій при  слід приймати ;  - коефіцієнт, який приймається за таблицею 25 [1];  - умовна гнучкість, визначається за формулою (3.40).

в) Якщо , відношення  не більше величин, наведених в табл. 24 [1]; напруження  - слід визначати за формулою (3.48); напруження  - за формулою (3.52), але з підстановкою  замість , як в формулі (3.52), так і в таблиці 23 [1].

У випадку, якщо умова (3.50), та (3.51) не виконується, необхідно запровадити один або декілька з таких заходів:

зменшити відстань між основними поперечними ребрами;

встановити повздовжнє ребро;

збільшити товщину стінки.

Після цього необхідно повторити перевірку стійкості стінки балки.

3.8 перевірка стійкості поясних листів головної балки

Перевірку стійкості стисненого поясу головної балки слід проводити за формулою:

,                                      (3.55)

де,  - розрахункова ширина звісу поясних листів, яка дорівнює відстані від грані до краю поясного листа;

 - товщина поясного листа.

9. розрахунок поясних швів зварених балок

Поясні шви зварених балок, а також шви, що скріплюють ребра жорсткості, повинні виконуватися безперервними. Катет прямого шва приймати рівним більшій з величин, одержаних за формулами(3.56) та (3.57), але не менше наведених в таблиці 38* [1].

а) з умови міцності металу шва:

                  (3.56)

б) з умови міцності границі сплавлення:

                  3.57)

В цих формулах:  - максимальна перерізуюча сила, кН;  - статичний момент поясу звареної складеної балки в см3 , визначається за формулою (3.58) для зміненого перерізу:

,                            (3.58)

де  - ширена поясу зміненого перерізу;

 - товщина полки;

 - висота пояса;

 - момент інерції зміненого перерізу в см4, див формулу (3.31).

Значення величин

- аналогічні величинам в формулах (2.7), (2.8), прийняти за табл. 34*[1], 51*[1] і п. 11.27 [1].

3.10 Розрахунок опорної частини головної балки

Ділянка стінки балки на опорі повинна укріплюватись опорним ребром. Нижній торець опорного ребра повинен стругатися, якщо опорна реакція передається безпосередньо через ребро (рис. 3.6.,а), або щільно підганятися та приварюватися до нижнього поясу, якщо ребро віддалено від торця балки (рис. 3.6., б).


Площа опорного ребра визначається з умови зминання у випадку, показаному на рис. 3.6.,б, та при  у випадку, показаному на рис. 3.6.,а, за формулами:

,                                        (3.59)

та за умови стиснення, якщо :

,                                        (3.60)

де  - опорна реакція, приймається дорівнюючою ;

 - розрахунковий опір зминанню торцевих поверхонь, прийняти

,                                     (3.61)

де  - тимчасовий опір сталі, приймається за табл. 51 [1];

 - коефіцієнт надійності за матеріалом, приймається 1,05.

Ширина опорного ребра  дорівнює ширині полки балки зміненого перерізу ,тому товщину треба визначити за формулою:

,                                         (3.62)

І прийняти у відповідності з сортаментом ГОСТ 82-70.

Ділянку стінки балки над опорою і опорне ребро слід перевірити на стійкість з площини балки, як стійку, завантажену опорною реакцією, за формулою:

  (3.63)

де  - площа опорної стійки, що складається з площі опорного ребра та частини стінки

шириною  в одну (рис. 3.7а) чи обидва

(рис. 3.7б) боки, тобто:

або ,                   (3.64)