Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій, страница 10

4. Маючи необхідні розміри перерізу, вираховують необхідні геометричні характеристики перерізу.

Площу перерізу:

Моменти інерції відносно головних центральних осей:

            (4.10)

                      (4.11)

Радіуси інерції перерізу:

         (4.12)

5. Вираховують гнучкості колони:

,                        (4.13)

де  та  - розрахункові довжини колони у двох площинах;

 та  - відповідні радіуси інерції перерізу колони, (4.12)

 - гранична гнучкість колони, яка не повинна перевищувати 120.

6. Гранична гнучкість для кожного конкретного випадку визначається таким способом:

а) по більшій із гнучкостей  або  і розрахунковому опору  за таблицею 12 [1] встановлюють величину коефіцієнту поздовжнього згину  й вираховують коефіцієнти :

,                                (4.14)

який повинен прийматися не менше 0.5.

Тут  - розрахункове зусилля на колону, кН;

 - площа перерізу колони, см2;

 - розрахунковий опір стисненого матеріалу колони, кН/см2;

 - коефіцієнт умов роботи, дорівнює 1.

б) Маючи коефіцієнт , визначити величину граничної гнучкості колони :

.                            (4.15)

Якщо більша із гнучкостей  або перевищують граничну величину, тобто , слід збільшити розміри перерізу колони й повторити розрахунок, домагаючись виконання умови .

7. Виконується перевірка підібраного перерізу колони на загальну стійкість:

,                              (4.16)

де  - розрахункове зусилля в колоні, кН;

 - коефіцієнт повздовжнього згину / табл. 72 [1] /;

 - площа перерізу колони, см2; ().

Перенапруження при цьому недопустиме, а недонапруження не повинне перевищувати 5%. Далі перевіряється місцева стійкість елементів зварної колони.

8. Місцева стійкість стінки буде забезпечена, якщо:

при                                  (4.17)

при                             (4.18)

де  - умовна гнучкість стержня колони, визначається за формулою: , де  - більша з двох гнучкостей колони  або  (див. 4.13).

 - розрахунковий опір матеріалу колони стисненню, кН;

 - модуль пружності сталі;

 та  - відповідно висота й товщина стінки колони.

Якщо умови (4.17) та (4.18) не задовольняються, то стінку укріплюють посередині парними повздовжніми ребрами жорсткості (рис. 4.6 д), які включаються в розрахунковий переріз колони.

Якщо , тоді для закріплення контуру перерізу колони ставлять ще й поперечні ребра жорсткості на відстані (2,5 … 3) (рис. 4.6 е).

Мінімальні розміри ребер жорсткості приймаються, як і в складених зварних балках.

9. перевірка місцевої стійкості полиці.

Для перевірки місцевої стійкості полиці двотаврового звареного складеного переріз відношення розрахункової ширини непідкріпленого звісу  до товщини полиці  повинно задовольняти умові:

,                         (4.19)

де  - розрахункова ширина звісу полиці;

 та  - ширина полиці та товщина стінки;

 - умовна гнучкість стержня колони (див. (4.17) та (4.18)).

Визначаючи  формулою (4.19) приймають  у випадку  та  у випадку .

Якщо умова (4.19) не задовольняється, тоді необхідно внести відповідні корективи в розміри перерізу (полиці), скеровані на зменшення відношення  без порушення усіх наведених вище вимог.

4.3 Розрахунок стержня наскрізної колони.

4.3.1. Наскрізна колона з планками.(рис.4.7)

Потрібна площа перерізу наскрізної колони визначається з розрахунку відносно-матеріальної осі Х-Х (див. рис.4.7.).

     (см2)                         (4.20.)

В цій формулі позначення ті ж самі що і в ф.(4.3) за винятком fх , який визначається в залежності від гнучкості.

З таблиць сортаментів вибираються потрібні номери двотаврів з площею

Правильність підбору перерізу слід перевіряти за формулою:

  (кн/см2)                    (4.21)

де     фактично прийнята площа перерізу.

        визначається в залежності від фактичної гнучкості  яку визначають за формулою:

, де                            (4.22)

        розрахункова довжина колони, см;

         радіус інерції вітки колони (двотавра або швелера, в см,; визначається за сортаментом )

Якщо умова (4.21) не виконується, або є велике (більше 10%) недонапруження, необхідно прийняти новий переріз вітки., уточнивши значення гнучкості.

4.3.2. Визначення відстані між вітками.