Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 2

Джерелом шуму самохідних будівельних і меліоративних машин може бути ходова частина, коробка передач, трансмісія та робочі органи. На робоче місце машиніста екскаваторів та інших машин шум від двигуна проникає двома шляхами - металевими конструкціями і через повітря. Кожний з цих шляхів дає близько половини всієї звукової енергії.

У формуванні звукового поля при роботі цих агрегатів певне значен­ня має кабіна, що являє собою вторинне джерело шуму. Шум в кабіну про­никає як через невільності, отвори підлоги, так і внаслідок винищення мембранних коливань стін кабіни.

Джерелами шуму е також стаціонарні машини і механізми, то вико­ристовуються в ремонтних майстернях, при виготовленні бетонної суміші. особливо при роботі камнеподрібнювачів.

Отже, шум є супутником технічного прогресу, в результаті якого людина опинилась в несприятливому акустичному оточенні і не лише на виробництві, а й на вулиці, і вдома. З розвитком промисловості і механізацією технологічних процесів шум набув соціального значення.

Стандартного визначення поняття шуму немає. Під шумом ми розу­міємо несприятливе поєднання різних за частотою і силою звуків, які впливають на організм людини і заважають їй працювати й відпочивати.

З фізичної точки зору звук являє собою розповсюдження коливаль­них рухів часток пружного середовища.

Звук або шум виникає при механічних коливаннях у твердих тілах, ріпних і газоподібних середовищах. Останнім часом з’явився вираз “акустика моря”, це коливання рідкого середовища. Звуки, що передаються будівельними конструкціями, називаються структурними, а ті, що поширюються в повітряному середовищі, прийнято називати повітряним шумом.

Звукові коливання будь-якого середовища (наприклад, повітря) виникають, коли порушується його стаціонарний стан під впливом збуджуючої сили. Частки середовища починають коливатись відносно положення рівноваги, створюючи хвилі звукових пружних деформацій - це і є зву­кове поле. Воно характеризується звуковим тиском р, Па , коливаю­чою швидкістю V, м/с, інтенсивністю І , Вт/м2 , частотою f, Гц .

Звуковий тиск - це різниця між миттєвим значенням повного тиску і середнім значенням тиску, котрий спостерігається в середовищі при відсутності звукового поля.

Швидкість поширення звукових хвиль залежить від пружних властивостей, температури і цільності середовища в якому вони поширюються. Швидкість звуку в повітрі за температуру 20 °С приблизно дорівнює 344 м/с, в сталі 5 000 м/с, в бетоні 4 000 м/с за температури 0 °С.

При розповсюдженні звукових хвиль відбувається перенесення енер­гії. Величина перенесення звукової енергії визначається інтенсивністю звуку. Інтенсивність звуку - це енергія, яка переноситься звуковою хвилею через поверхню 1 м2 перпендикулярно напрямку поширення звукової хвилі за секунду.

Мінімальний звуковий тиск р0 і мінімальну інтенсивність звуку І0, що сприймається людиною як звук, називають порогом чутливості. Звуковий тиск, що спричиняє біль, називають больовим порогом. Орган слуху людини може сприймати великий діапазон інтенсивності і тиску звуку.

Інтенсивність звуку на порозі чутливості при еталонній частоті 1000 Гц становить І0=10-12 Вт/м2, а звукового тиску р0=2×10-5 Па. Інтенсивність звуку на порозі больового відчуття в 10- разів перевищує інтенсивність звуку на порозі чутливості, а по звуковому тиску до 108 раз.

Больові відчуття відповідають І=102 Вт/м2 за інтенсивністю звуку, а за звуковим тиском р0=2×10-5 Па. 

Різниця між больовим порогом і порогом чутливості, дуже велика. Щоб не оперувати великими числами, вчений А.Г.Белл ввів логарифмічну шкалу.

 Логарифмічні рівні L взято відносно порогів чутливості значень І0 і р0.


За логарифмічною шкалою збільшення будь-якої інтенсивності звуку в 10 разів відповідає приросту відчуття інтенсивності зву­ку на 1 одиницю. За одиницю виміру рівня інтенсивності звуку взято 1 белл. Белл (Б) - це десятинний логарифм відношення інтенсивності зву­ку в даній точці І до опорної інтенсивності. Одному беллу відповідає збільшення інтенсивності звуку порівняно з початковою в 10 разів. Якщо І/І0=100, рівень інтенсивності буде 2 Б; коли І/І0=1000 - 3 Б.