Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 19

Зазначаються виражені зміни серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, порушення функцій печінки, трофічні пошкодження шкі­ри. Спостерігається повна непрацездатність. Хвороба може тривати кілька років, повного одуження не настає. 

При надходженні радіоактивних речовин всередину організму захворю­вання залежить від їх властивостей, періоду напіврозпаду, характеру розподілу тощо.

Найвищу небезпеку ураження являють радіоактивні ізотопи з вели­ким періодом напіврозпаду, якщо вони надходять до організму людини че­рез дихальні шляхи.

Короткоживучі ізотопи викликають в організмі людини зміни, які можна усунути після виведення їх або по закінченні періоду напівроз­паду.

Багато радіоактивних речовин майже не виводиться з організму, на­копичуючись в ньому рівномірно або концентруючись в окремих органах.

Встановлено, що певні радіоактивні речовини вибірково діють на організм людини, тому чутливість різних тканин і органів людини до дії опромінення не однакова. В зв’язку з цим введено таке поняття, як кри­тичний орган. Критичним органом називається орган або частина тіла, опромінення якого за даних умов спричиняє найбільшу шкоду здоров’ю лю­дини. Залежно від радіочутливості критичні органи об’єднують в три групи:

І - все тіло, гонади, червоний кістковий мозок;

П – м’язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селе­зінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока та інші органи за винятком тих, що належать до І і Ш груп;

Ш - шкіряний покрив, кісткова тканина, кісті, передпліччя, лодижки і стопи.

При надходженні радіоактивних речовин до організму людини через дихальні шляхи (радіоактивний пил, гази) може розвинутись рак бронхів і легенів. Виділяються радіоактивні речовини з організму через шлун­ково-кишковий тракт, нирки, дихальні шляхи, шкіру, а також через молоч­ні залози. Залежно від періоду напіввиведення (тобто часу, протягом якого з організму виводиться половина радіоактивних речовин, що в цьому перебувають) деякі речовини виводяться швидко, інші повільно, при цьо­му в ряді тканин і органів утворюється так зване депо. Депо радіоак­тивних речовин може бути різним: радій і стронцій головним чином нако­пичуються в кістковій тканині, плутоній - в кістковій тканині і леге­нях, полоній - в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, уран - в пе­чінці, нирках і кістках. Вибіркова здатність радіоактивних речовий обу­мовлює в першу чергу захворювання критичних органів.

Найчутливішими до радіації є тканини, які мають швидкоростучі клітини. Відносно стійка до ураження у людини м'язова тканина,

Важливим чинником при дії іонізуючого випромінювання на організм людини е період опромінення.

При опроміненні в дозах, що перевищують в 100 - 1000 разів летальну дозу, людина може загинути під час опромінення (смерть під променем). Смерть настає від катастрофічного руйнування кровотвірних органів і ураження крові.

Різновидом зовнішнього опромінення е контактне опромінення, при якому радіоактивні речовини у відкритому вигляді чи закриті джерела іонізуючих випромінювань безпосередньо контактують з шкіряними покри­вами.

Під час роботи з радіоактивними речовинами найбільш інтенсивно опромінюються руки. Пошкодження шкіри при цьому може бути хронічним чи гострим. Ознаки хронічного опромінення шкіри рук не можна виявити відразу, воно проявляється в сухості, тріщинах на ній. Ранніми озна­ками пошкодження шкіри в згладженість шкіряного малюнку. До більш пізніх змін належать дистрофічні зміни нігтів, доброякісні новоутворення (пігментні, судинні, фіброзні). При гострому променевому опіку кистей рук спостерігаються набряк, пухирі і омертвіння тканин, можуть заявитися язви, що не загоюються.

При безпосередньому контакті з високоактивними джерелами випромінювання можуть виникнути локальні променеві опіки шкіри. Так. При дії дози, що дорівнює 5...6 Гр спостерігається почервоніння шкіри внаслідок розширення судин, при дозі 15...16 Гр - тяжка еритема