Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання

Страницы работы

Содержание работы

Порівняно з світильниками прожекторні установки характеризуються значною економічністю, їх експлуатація відзначається значно меншими витратами ніж освітлення світильниками.

Прожекторне освітлення відрізняється від освітлення світильника­ми тим, по воно має більм сприятливе співвідношення вертикального і горизонтального освітлення.

Водночас з переліченими перевагами прожекторному освітленню при­таманні й деякі недоліки. Основним з них - це підвищена сліпуча дія і труднощі боротьби з тінями. Обмеження осліплення в прожекторних ус­тановках в основному вирішується за рахунок того, що їх розмінують на високих опорах або будівлях. Якщо на шляху прожекторного променю є пе­репона, виникають різкі тіні, усунути які можна не завжди. Тіні бу­вають сильними в тих випадках, коли прожектори розмічаються групами, тобто на одній опорі міститься батарея, то складається з 10-15 прожек­торів і більше.

Незважаючи на недоліки, прожектори широко використовуються для освітлення відкритого простору.

При проектуванні прожекторного освітлення треба зважати на норму освітлення і коефіцієнт запасу; тип і розміщення прожекторів; висоту прожекторної установки; визначити оптимальний кут нахилу оптичної осі прожектора і розміщення прожекторних матч на освітлювальній терито­рії.

Норми освітлення і коефіцієнт запасу для роботи на відкритій міс­цевості вибирають на основі детального знайомства з виробничим процесом залежно    від точності робіт. Коефіцієнт запасу беруть від 1,25 до 1,5 за винятком виконання робіт у запилених умовах чи появі на освітлювальному приладі конденсату. Для таких умов коефіцієнт запасу може бути підвищеним до 1,7.

Вибір типу і розміщення прожекторів залежать від характеристики освітлюваного об¢єкта. Основні типи прожекторів, які використовують на будівництві для освітлення відкритих площ: прожектори заливаючого світла типу ПЗС-45. ПЗС-З5, і ПЗС-25 з лампами розжарювання відповід­но 1000, 350-500 і 150 Вт.

При освітленні невеликих за площею територій (до 5000 м2) використовують прожектори ПЗС-З5 з лампами потужністю 350 Вт, великих те­риторія (більш за 5000 м2) - прожектори ПЗС-45 з лампами потужністю 1000 Вт.                               

Групове розміщення прожекторів застосовують при освітленні вели­ких територій, площа яких перевищує 5000 м2, при високих рівнях нормованої освітленості, а також тоді, коли число опор повинне бути зведене до мінімуму.

При освітленні невеликих за площею територій (3000...5000 м2) в більшості випадків використовують індивідуальне розміщення прожек­торів на дерев'яних стовпах, висота яких не перевищує 10...16 м.

Внаслідок того, що прожектори мають велику блискість, при розра­хунках необхідно приділити увагу висоті установки прожектора. Мінімаль­ну допустиму висоту установки прожектора над лінією зору можна визна­чити за формулою

де І0 - осьова сила світла, кд.

При розміщенні прожекторних матч по освітлювальні її території від­даль між мачти, але повинна дорівнювати 6-8-кратній висоті мачти, але не перевищувати 15-кратної її висоти.

В прожекторних установках оптична вісь прожекторів встановлюється під деяким кутом до горизонту. Напрямлення оптичної осі прожекто­ра добирається в таким розрахунком, щоб на освітлювальну поверхню не падали тіні від обладнання або будівель, розмішених на освітлювальній території, в також щоб було сприятливим співвідношення освітлення вер­тикальної і горизонтальної площини.

Положення прожекторів і напрямок їх оптичної осі визначають шля­хом компоновки ізолюкс. Із альбомів іаолюксів для відповідних прожек­торів на папері вирізають "шаблони", які накладають на план освітлю­ваної території так, щоб повністю перекрити всю площу. Цим самим ви­значають розміщення мачт і напрямок оптичної осі прожекторів.

Ізолюкси повинні бути побудовані в тому самому масштабі, що і план освітлюваної території.                                    .

Необхідно число прожекторів визначається за формулою

де m - коефіцієнт, який враховує світлову віддачу джерела світла, ККД і коефіцієнт використання світлового потоку (за таблицею ДЕСТ 12.1.046-85); Ен - нормативне освітлення лк; К - коефіцієнт запасу;  S - площа, що підлягає освітленню, м2,  Рл- потужність лампи прожектора.

Розділ 6. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ І ВІБРАЦІЇ

6.1. Фізичні га фізіологічні характеристики шуму

Людина живе в світі різноманітних звуків, деякі з яких викликають позитивні емоції, а інші чинять протилежну дію.

В зв'язку з технічним прогресом, створенням потужних машин і об­ладнання відбувається різке посилення виробничого шуму. Майже на всіх підприємствах використовується різноманітне обладнання, експлуатація якого супроводжується інтенсивним шумом, що значно погіршує умови праці.

Шуми, що виникають в процесі експлуатації гідромеліоративної тех­ніки, можуть бути як механічного, так і аеродинамічного походження. Джерелом механічного шуму є вібрація самохідних і стаціонарних машин і агрегатів у цілому, то виникає внаслідок динамічних процесів пружних деформацій. Аеродинамічний дум з¢являеться при великих швидкостях руху і пульсації тиску газів.

Похожие материалы

Информация о работе