Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 10

Чутливість організму людини до вібрації залежить від основних па­раметрів, що характеризують вібрацію: амплітуда зміщення А- най­більше відхилення точки від положення рівноваги, м; частота f , Гц; коливальна швидкість V , м/с; коливальне прискорення w , м/с.

Враховуючи те, що абсолютні значення параметрів, що характеризу­ють вібрацію, змінюються в дуже широких межах, в практиці віброакустичних досліджень використовують відносні рівні віброшвидкості і віброприскорення. Воші вимірюються в децибелах і визначаються за форму­лами

де  V, w  - коливальна швидкість і прискорення в точці виміру, м/с і м/с2; V0, w0  - опорні значення відповідно коливальної швидкості і прискорення.

Згідно з міжнародним узгодженням, за опорний рівень коливальної швидкості приймається значення   V0=5×10-8 м/с, а коливального прискорення прийнято величину w0 =3×10-4  м/с2.

Порогове відчуття вібрації виникає тоді, коли прискорення її до­рівнює 1% нормального прискорення сил земного тяжіння. Хворобливе від­чуття від вібрації виникає при прискореннях, що складають уже 5% від прискорення вільного падіння, тобто 0,5 м/с2.

Коливальна швидкість 10  м/с сприймається людиною як порогова, а при швидкості 1 м/с виникають хворобливі відчуття.

Залежно від способу передачі вібрації бувають місцеві (локаль­ні), що передаються через руки людини, і загальні, що передаються на тіло людини, яка сидить чи стоїть, через опорні поверхні тіла. В реаль­них умовах часто має місце поєднання цих вібрацій. Це розподілення вібрації є умовним.

Місцеву вібрацію створюють ручні машини ударної, ударно-обертової і обертової дії. До вібронебезпечного обладнання належать відбійні молотки, шліфувальні машини, дрелі, бензопили, електропили, вібратори і т. ін.                                           

Загальна вібрація залежно від джерела її виникнення може бути таких категорій:

1 - транспортна вібрація, що впливав на операторів пересувних машин і транспортних засобів при їх рухові по гідромеліоративним сис­темам і дорогам;

2 - транспортно-технологічна вібрація що впливає на операторів машин з обмеженим пересуванням лише спеціально підготовленими поверхнями виробничих приміщень, будівельних площадок і гірничих розробок (екскаватор, вантажопідйомний кран, дорожні маючи, бетоноукладачі тощо). Бетоноукладачі створюють вібрацію, то перевищує СН до 10 разів в діапазоні 32...250 Гц, яка передається на підлогу, сидіння машиніста, рульове управління;

3 - технологічна вібрація, що впливав на операторів стаціонарних машин чи передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації (станки, електричні машини, насоси, вентилятори, бурові установки тощо).

При правильній установці цих машин на фундаменти вібрація, що пе­редається на робочі місця, не перевищує санітарних норм. Загальної вібрації малих частот і великої амплітуди зазнають робітники різних видів транспорту, бульдозеристи, екскаваторники. Величина вібрації при цьому залежить від типу машин та її технологічного стану.

Умовно за спектральним складом виділяють низько - і високочастот­ну вібрацію. Вібрацію з частотою до 16...32 Гц відносять до низькочас­тотної, а з більшими частотами - до високочастотної.

За особливостями спектру розрізняють широкосмугову і синусоїдаль­ну вібрації. За часовими характеристиками вібрацію можна поділити на постійну, рівень якої змінюється не більш як на 6 дБ за 1 хвилину, і непостійну, що за той же час змінюється більш як на 6 дБ.

Причиною виникнення вібрації може стати нерівномірний знос дета­лей, не зрівноваження, не збігання   центру ваги тіла і осі обертання, деформування деталей від нерівномірного нагріву, а також незадовіль­ний стан сполучних муфт, підшипників, випадання роликів, поломка обой­ми та ін.

6.9. Дія вібрації на людину

Сила впливу вібрації, ступінь і характер її дії на організм лю­дини залежить від кількості поглинутої енергії, найбільш адекватним виразом якої є віброшвидкість. Кількість поглинутої енергії залежить від площини контакту, часу її дії та інтенсивності вібрації, а також частотного спектра.