Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 15

Бета-частинки - це потік електронів або позитронів, що виникають при радіоактивному розпаді. Швидкість переміщення їх близька до швид­кості світла. Проникаюча їх властивість залежить від енергії частинок. При середніх енергіях пробіг β - частинок в повітрі становить кілька метрів, у тканинах людини близько 10 мм і до 1 мм у металах. Питома іонізуюча властивість β - частинок менша за таку в α - частинок, але вища, аніж у  γ - променів. У результаті іонізації в деяких середо­вищах відбуваються вторинні процеси: люмінесценція, фотохімічні реак­ції, утворення хімічно активних радикалів.

В гідромеліоративній будівельній практиці β - частинки застосо­вуються в радіографічних методах досліджування якості зварювальних стиків ємкостей і трубопроводів і для контролю наповнення посудин. Радіометричним методом можна перевіряти на герметичність підземні газопроводи. З цією метою до робочого газу додають летючу сполуку - бро­мистий метил, мічений радіоактивним ізотопом, в результаті чого вдаєть­ся легко і точно визначити місце витіку газу з трубопроводу, що прокла­дений на глибині до 3 м.

Гама-промені - це високочастотне електромагнітне випромінювання. Воно не відхиляється електричними і магнітними полями. Залежно від енергії   γ - промені умовно можна поділити на м’які, середньої жорст­кості і наджорсткості. Гама-промені   поширюються   прямолінійно з швидкістю світла, вони вільно проходять через тіло людини та інші середовища без помітного послаблення. Вони мають велику проникаючу властивість, великий пробіг у повітрі і можуть створювати побічне і розсіяне випромінювання в середовищах, через які вони проходять.

Гама-промені широко використовуються в багатьох галузях промисло­вості. Так, для аналізу повітря на сірчаний газ застосовується радіо­активний ізотоп.

При наладці і пуску загальнообмінної і місцевої вентиляції підмі­шують в повітря на робочому місці невелику кількість радіоактивного газу. Через деякий час роботи вентиляційних установок відбирають в кількох точках пробу повітря і проводять радіометричний аналіз, з якого роблять висновок про ефективність роботи вентиляційних систем.

Нейтрони не мають електричного заряду. Вони володіють великою проникаючою властивістю. При опроміненні ними людини елементи, що вхо­дять до складу її тканин (такі, як фосфор тощо), можуть стати радіо­активними.

Робота з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді може су­проводжуватись забрудненням повітря, обладнання, приміщення, спецодягу і відкритих частин шкіри працівників радіоактивними аерозолями, газами, парами і розчинами. Виділення аерозолів може мати місце при механічній і хімічній обробці радіоактивних матеріалів і руд, переробці опромі­нених речовин, обробці радіоактивних відходів при багатьох процесах, що пов’язані з подрібненням, пересипанням, сублімацією і випромінюванням. Концентрація, склад, розміри і форми частинок радіоактивних аерозолем мають значні коливання залежно від місця і часу їх утворення.

В ряді технологічних процесів (при роботі реакторів, прискорюва­чів, переробці руд і мінералів, що мають в своєму складі природні ра­діоактивні речовини) можуть утворюватись радіоактивні гази. Будівель­ні конструкції приміщень і матеріали можуть сорбціювати радіоактивні речовини, створюючи джерела повторного надходження їх до виробничих приміщень.

Найпоширенішим засобом використання радіоактивних речовин в закритому вигляді є γ - дефектоскопія, при якій безпосередньо використовуються властивості γ - променів проникати через матеріали і засвічувати фотоплівку, де фіксуються дефекти матеріалів.

Джерелом  γ  - випромінювання є штучні радіоактивні ізотопи (кобальт - 60Со , селен 75Se , срібло 110Ag та ін.). Найчастіше, використовується 60Со з періодом піврозпаду - 5 років.

В гідромеліорації в польових умовах і на будівельних об’єктах використовуються переносні  γ - апарати з радіоактивними ізотопами для просвічування стиків трубопроводів, виготовлених із сталі товщиною до 120 мм. З цією метою використовують рентгенапаратуру типу РУП-120. Контейнери виготовляються з свинцю товщина їх залежить від потужності джерела.