Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 6

Зменшення шуму методом звукопоглинання базується на перетворенні енергії звукових коливань часток повітря на теплоту за рахунок втрат на тертя в порах звукопоглинаючого матеріалу. Чим більше звукової енергії поглинається, тим менше її відбивається назад у приміщення.

Ефективність зяукопоглинаючих матеріалів характеризується кое­фіцієнтом поглинання. Якщо цей коефіцієнт дорівнює 0, тоді вся енер­гія відбивається без поглинання, якщо - 1, тоді вся енергія поглина­ється. Коефіцієнт звукопоглинання залежить від частоти звукових хвиль, кута їх падіння на конструкцію, товщини поглинаючого шару і типу ма­теріалу. Звукопоглинаючими вважають матеріали, які мають коефіцієнт поглинання більш як 0,2. 3вукопоглинаіочі матеріали бувають пористо-во­локнистими. мембранними і об’ємними. Ефективність застосування різних звукопоглинаючих матеріалів визначається за допомогою акустичних роз­рахунків згідно з вимогами СНиП П-12-77. Дія досягнення максимального ефекту рекомендується облицьовувати не менш як 60% загальної площі по­верхні. Облицювання виконується матеріалом необхідної товщини, який закріплюється на поверхнях щільно або ж на деякій відстані від неї. Об’ємні звукопоглнначі являють собою конуси, призми, паралелепіпеди і т. ін. Їх підвішують якомога ближче до джерела шуму.

Максимальне зниження рівня шуму у відбитому полі за допомогою акустичної обробки внутрішньої поверхні приміщень практично не перевищує 6...8 дБ, що відповідає зниженню гучності в 1,5 рази.

Звукоізоляція є одним з найефективніших і розповсюджених методів зниження виробничого шуму на шляху його поширення. Метод базується на відбитті звукової хвилі, що падає на звукоізоляційну перегород­ку, огорожу тощо. Звукова енергія, що попадає на таку звукоізоляційну перегородку, частково відбивається від неї, а частково проникає крізь неї. Ефективними звукоізоляційними матеріалами є метали, бетон, дере­во, щільні пластмаси і т. ін. Ефективність звукоізоляції залежить від багатьох чинників: розмірів огорож, його фізико-механічних характе­ристик, звукопоглинання в приміщенні та ін. Для більшості будівель­них конструкцій і матеріалів в таблиці з експериментальними даними щодо їх звукоізолюючих якостей. Методи акустичних розрахунків звукоізоляції наведено в СНиП П-12-77.

Шум значно зменшується тоді, коли на шляху його   поширення встановити екран. Метод екранування використовують тоді, коли інші ме­тоди малоефективні чи їх неможливо використати з техніко-економічної точки зору. Екран є деякою перешкодою на шляху поширення    повітря­ного шуму, за котрим виникає звукова тінь. Найбільш розповсюдженим матеріалом для виготовлення екранів є стальні чи алюмінієві листи товщиною 1...3 мм, вкриті з боку джерела шуму звукопоглинаючим матеріалом. Акустична ефективність екрану залежить від його форми, розмірів, розміщення відносно джерела шуму і робочого місця.

На виробництві часто трапляються шуми аеродинамічного походження. Вони виникають внаслідок стаціонарних і нестаціонарних процесів у га­зах (пульсація тиску при русі потоків газу в трубах; при русі тіл у повітрі з великою швидкістю; горінні рідкого чи розпиленого палива в форсунках). Таким шумом супроводжується робота вентиляційних систем, пневмотранспорту, повітродувок, компресорів, газотурбінних устано­вок та ін.

Для боротьби з аеродинамічними шумами застосовують глушники щупу:

абсорбційні, реактивні і комбіновані.

В абсорбційних глушниках затухання шуму відбувається в порах зву-копоглинаючого матеріалу, їх використовують для глушіння шуму в вен­тиляційних установках.

Реактивні глушники встановлюють на компресорних установках, тут затухання шуму забезпечується шляхом включення в повітропровід розши­рювальних камер. Принцип роботи реактивних глушників базується на ефек­ті відбиття звукових хвиль в елементах глушника. Вони мають сполучені між собою камери, розширення і звуження, резонансні поглиблення і май­же не мають звукопоглинаючих матеріалів.

Комбіновані глушники являють собою поєднання абсорбційних і реак­тивних глушників, тому зменшення рівня звуку в них відбувається як за рахунок поглинання, так і за рахунок відбиття звукових хвиль.